pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ award-silpa-69-2562-srisaket

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพม.) จ.ศรีสะเกษ

like

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพม.) จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562

ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

 

หมวดหมู่ รายการ นักเรียน ครู เหรียญ อันดับ
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ 1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์ ทอง ชนะเลิศ
คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายวัชรพล  ตรีสัตยกุล 1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 1. นางสาวนภัส  สุยะ 1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว 1. นายสุพรม  ปัททุม ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นายคุณานนต์  รัตนโกเศศ 1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายธีรพล  บุญทศ 1. นายธนบัตร  กองแก้ว ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นายสหวรรธก์   ปัตลา 1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1. เด็กชายฐิติพงศ์   ชัยวงค์ษา 1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี เข้าร่วม 58
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวศุภลักษณ์  พนมพรรณ 1. นายดำรงค์  พิษเศษ เงิน 42
ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 1. นางสาวพรพิชญ์  หวะสุวรรณ 1. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี เงิน 31
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 1. เด็กชายโกสิทชภัฏ  สิงห์ไชย 1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา ทอง 31
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวรฐา  รักษ์ชุมชน 1. นายอนุทิน  พยุงวงษ์ ทองแดง 13
วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มิ่งทอง 1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์ ทอง 12
คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายชาญชล  พิทักษ์ชัยดำรงค์ 1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์ เงิน 11
ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร 1. นางสาวกัลยา   วิเศษศรี เข้าร่วม 11
ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นางสาวบงกช   ทำทอง 1. นายศุภโชค   โทนแก้ว ทอง 9
สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ลาโกน 1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ เงิน 8
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นางสาวกุศลสิริ  โทนุการ 1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา ทอง 5
คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม 1. นางอัญชลี  คนหมั่น ทอง 4

อ้างอิงผลการแข่งขัน
หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 138 | Views: 2,009 | Tags: #

| create: 16 ธันวาคม 2562 | post: 16 ธันวาคม 2562 | update: 16 ธันวาคม 2562

บทความที่น่าสนใจ

 • aword-second-ysc2021
  ยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ร 13 143 อ่านต่อ>>
 • aword-project-kku-nk-2563
  ยินดีกับรางวัล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเข 6 108 อ่านต่อ>>
 • aword-gold-nsc2021-esan
  ยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (NS 19 188 อ่านต่อ>>
 • suudent-successful-icys-28
  ยินดีกับนักเรียนตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 ณ กรุงเบล 29 280 อ่านต่อ>>
 • aword-ysc23-2021
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้า 6 รางวัล ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 423 อ่านต่อ>>
 • aword-sci-project-ne-npu-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57 645 อ่านต่อ>>
 • aword-2-science-project-snru-2020
  ยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 56 468 อ่านต่อ>>
 • aword-first-round-ysc2021
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับทุนรอบข้อเสนอโครงการ YSC 2021 72 946 อ่านต่อ>>
 • aword-3-awords-IYIA2020
  ยินดีกับ 3 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรม International… 52 473 อ่านต่อ>>
 • aword-silver-TYSF-2020
  ยินดีกับรางวัล เหรียญเงิน ระดับประเทศในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 56 444 อ่านต่อ>>
 • award-sst-msm-science-aword-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไ 55 581 อ่านต่อ>>
 • award-first-social-innovation-unit-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลพิเศษรองชนะเลิศ อันดับสอง กา 40 330 อ่านต่อ>>
 • activity-ubu-science-day-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 585 อ่านต่อ>>
 • aword-science-silver-ubu-2563
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 70 549 อ่านต่อ>>
 • aword-innovation-online-2563
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ 53 481 อ่านต่อ>>
 • aword-GPSC-2019
  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลชมเชย ระดับป 90 1,227 อ่านต่อ>>
 • aword-morplaysaikeang-champ-of-week-2563
  นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร คว้าแชมป์ประจำสัปดาห์ รายการตอบปัญหา ม.ปลา 73 1,007 อ่านต่อ>>
 • award-I-New-Gen-Award-2020
  รางวัล 2 เหรียญทอง และ 1… 119 890 อ่านต่อ>>
 • award-ysc-cruster-2020
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคการประกวดโครงงาน YSC 2020 119 3,826 อ่านต่อ>>
 • aword-Enjoy-Science-Young-Makers-Contest-2020
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโครงการ Enjoy Science:… 136 3,761 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th