pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-office-man-2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ

like

E-bedding-certification-award-2562

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

     ------------------------------------------------       

                   ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้นโรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                        ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน          จำนวน  1  อัตรา

 1. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
  • งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ  รวมทั้งระบบ  AMSS

                       2.2  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                       2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

                       2.4  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

                       2.5  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

        - วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

 

3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย

- อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

- เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

- ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

- ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

- ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

 1. อัตราจ้าง

                  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท

       5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอ เมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่  20 - 29  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.(042-660444)

 1. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องยื่นในวันสมัคร

        6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด  จำนวน  1 ฉบับ

        6.2 สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป)  จำนวน  1 ฉบับ

        6.3 สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                                จำนวน  1 ฉบับ

        6.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                       จำนวน  1 ฉบับ

        6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)             จำนวน 1 ฉบับ                                          

        6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว จำนวน  3 แผ่น

        6.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549  จำนวน  1 ฉบับ

        6.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)           จำนวน 1 ฉบับ

        หมายเหตุ  เอกสารตามข้อ 6.2 – 6.4 แนบตัวจริงด้วย  และสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 1. เงื่อนไขการสมัคร

        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถึงว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหาก ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆมิได้

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563  

 1. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

           9.1 ความรู้ความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)

  1.ความรู้ทั่วไป

  2.ความสามารถทางภาษาไทย

  3.ความสามารถทางภาระงาน

       - งานธุรการ งานสารบรรณ

        - งานพัสดุ

   4.งานข้อมูลสารสนเทศ

   5.งานการประสานงาน

   6.ความสามารถทางการคิด

   7.ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

               9.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)

                    ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก

                      - พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10คะแนน)

                      - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)

                      - พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)

                      - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)

                     - พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)

 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

 

วัน  เดือน  ปี

เวลา

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

วันที่ 3 มีนาคม  2563

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

 

100  คะแนน

วันที่ 3 มีนาคม 2563

เวลา 13.30 น เป็นต้นไป

 

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สอบสัมภาษณ์)

  

 

50  คะแนน

สำหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 1. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนนรวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงลำดับจากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

  

 1. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

         โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่  4 มีนาคม  2563  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้น บัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

 1.     การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

                      บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                     - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด

                     - ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

                     - ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

                     - บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

                     - หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก

 1. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง

                           การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องสละสิทธิในการทำสัญญาจ้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร     จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไปและจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้

     

ประกาศ ณ วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
213 kB. 601 22 กุมภาพันธ์ 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 119 | Views: 1,243 | Tags: #

| create: 20 กุมภาพันธ์ 2563 | post: 20 กุมภาพันธ์ 2563 | update: 3 มีนาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-freespace-machine
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 68 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-scout-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเร 19 834 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-suit-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญ 22 316 อ่านต่อ>>
 • recruit-door-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุ 14 253 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก 39 790 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก 56 482 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา 50 1,076 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว 54 469 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูแนะแนว 42 481 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 58 2,353 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน 66 616 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษ 89 589 อ่านต่อ>>
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน 71 1,305 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 120 602 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-list-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึก 112 842 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 111 797 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 94 848 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-office-result-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 107 2,473 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 119 1,244 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th