pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ E-bedding-field-football-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หญ้าเทียมโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

like

E-bedding-field-football-63

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หญ้าเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


------------------------------------------------------------------


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หญ้าเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเชื่อถือผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

      (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑9 มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pccm.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๖๖๐๔๔๒ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผ่านทางอีเมล์ chasam30052@obecmail.obec.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๓ โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pccm.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖๓


ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล หญ้าเทียมโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
280 kB. 61 13 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
341 kB. 42 13 มีนาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 38 | Views: 523 | Tags: #

| create: 13 มีนาคม 2563 | post: 13 มีนาคม 2563 | update: 13 มีนาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • building-book-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก 2 22 อ่านต่อ>>
 • building-announce-2563
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 19 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-note-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 59 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-english-book-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 47 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-taninless-tray
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมเหลี่ยมสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 43 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-student-ware-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 4 47 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-roof-repair-science-building
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบป้องกันน้ำรั่วซึมจากหลังคาอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสต 7 30 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-buildding-paint-girl-2-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในหอพักนักเรียนประจำ (หอหญิง 2) 8 46 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-rebuild-computer-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 43 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-ware-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 66 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-photocopier-tj-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 71 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-olympiad-room-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ สอวน. คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 50 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-car-park-63
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 19 99 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-bathroom-63
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึม หอพักนักเรียนชาย ๒ 17 78 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-crouse-online-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทำหลักสูตรการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 90 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-network-device-1-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 165 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-multimedias-of-english-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ระบบออนไลน์ 26 167 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-result-farm-control-system
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบในแปลงปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40 188 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-reading-room-dormitory-63
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือหอพักนักเรียน 36 163 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-bathroom-of-dormitory-63
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักเรียน 31 154 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th