pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ E-bedding-bathroom-dormitory-63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนำ้หอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

like

E-bedding-bathroom-dormitory-63

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน ้าหอพักนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------------------------------------------


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน ้าหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น ๕,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเชื่อถือผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ทั งนี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pccm.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๖๖๐๔๔๒ ในวันและเวลาราชการผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ผ่านทางอีเมล์ chasam30052@obecmail.obec.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนดภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจะชี แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.pccm.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓


ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนำ้หอพักนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
277 kB. 37 21 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
327 kB. 45 21 มีนาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 72 | Views: 288 | Tags: #

| create: 21 มีนาคม 2563 | post: 16 มีนาคม 2563 | update: 21 มีนาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • purchase-book-for-Library-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (หอสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 18 อ่านต่อ>>
 • purchase-students-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 39 อ่านต่อ>>
 • purchase-teacher-home-garage-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงรถบ้านพักครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 7 66 อ่านต่อ>>
 • purchase-tablet-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็ปเล็ต) และอุปกรณ์ปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 71 อ่านต่อ>>
 • purchase-student-shoe-2356-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬาและถุงเท้านักเรียนชายและหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 60 อ่านต่อ>>
 • purchase-food-store-result-2564
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ประจำปีการศึ 19 160 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียน ประ 18 129 อ่านต่อ>>
 • purchases-build-teacher-home-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 101 อ่านต่อ>>
 • purchases-build-windows-rajawit-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารราชวิทย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกด 18 88 อ่านต่อ>>
 • purchases-food-store-2564
  รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารกลางวันและอาหารเย็นในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 18 309 อ่านต่อ>>
 • purchases-2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 146 อ่านต่อ>>
 • E-bidding-readding-room-in-dormitory-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนังสือภายในหอพักนักเรียน 46 228 อ่านต่อ>>
 • รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 47 244 อ่านต่อ>>
 • E-bidding-bathroom-in-dormitory-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในหอพักนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 60 274 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำด้วยวิธีประกวด 59 264 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-water-system-in-domitory-2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 63 255 อ่านต่อ>>
 • E-bidding-water-system-in-domitory-2564
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างระบบประปาภายในหอพักนักเรียนประจำ 65 289 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-automatic-door-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62 346 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-parking-garage-2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 60 290 อ่านต่อ>>
 • E-bedding-RFID-READING
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอ่านบัตรประจำตัวนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75 351 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th