pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-news-m1-2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

like

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากรัฐ ค่าอาหาร ค่าที่พักในหอพัก อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !

กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  14 กันยายน - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

            1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563 และมีผลการเรียนดังนี้

                    1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

     1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50

            2. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

            3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน

            4. มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

            5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

            6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

 

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร  

          นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

          1.ให้นักเรียนสมัครที่เว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/ เท่านั้น  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)

          2. ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงินภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

          3. ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารทุกรายการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

3.1. ใบสมัคร ที่พิมพ์แบบฟอร์มจากเว็บไซต์

3.2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 หรือ  ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

3.3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

ส่งมาที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ภายในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2563 (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์) หากไม่ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังกล่าวดังกล่าวจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ให้ท่านส่งมาที่

กลุ่มงานวิชาการ งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445
ติดต่อผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์  มีศิริ  โทร. 081-0539066, 0801511384

***โปรดจัดส่งในรูปแบบด่วนพิเศษ EMS และหลังจากวันที่จัดส่งแล้ว 3 วัน ให้ตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์ **

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 คลิกที่นี่

 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

 • 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

สอบรอบแรก 

 • 23 มกราคม 2564 
 • สิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ บัตประจำตัวสอบ, บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน, ปากกา, ดินสอดำ 2B , ยางลบดินสอ
 • การตรวจข้อสอบ จะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคำตอบต้องใช้ดินสอ 2B หรือ BB เท่านั้น
 • ตารางสอบรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

09.30-11.30 คณิตศาสตร์
13.30-15.30 วิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบรอบแรก

 • ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

การสอบรอบสอง

 • จัดสอบที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรฌราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดการสอบ จะแจ้งในวันประกาศผลสอบรอบแรก

ประกาศผลการคัดเลือก

 • ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

*เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง โปรดศึกษารายละเอียดในไฟล์ประกาศที่แนบ ด้านล่างนี้...


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564
4,106 kB. 2,958 31 กรกฎาคม 2563
ใบรับรองผลการเรียน ม.1 ปี2564
108 kB. 847 10 กันยายน 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 232 | Views: 9,357 | Tags: #

| create: 31 กรกฎาคม 2563 | post: 31 กรกฎาคม 2563 | update: 5 ตุลาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • addmission-shift-m4-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเลือนการสอบเข้า ม.4 รอบแรก… 4 514 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-2564
  การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 58 4,500 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m4-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม. 46 12,573 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 41 1,044 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 49 1,387 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 57 3,166 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 63 2,324 อ่านต่อ>>
 • แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19 63 1,565 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรองครั้งที่ 1) 50 2,094 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 460 22,458 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) 954 5,190 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) 139 8,758 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 93 10,672 อ่านต่อ>>
 • admission-second-m4-2564
  กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง 81 2,024 อ่านต่อ>>
 • กำหนดการสอบเข้า ม.1 รอบแรก และการสอบเข้า ม4.… 105 4,165 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง 95 1,254 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก 157 1,905 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก… 141 7,809 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 105 1,823 อ่านต่อ>>
 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 176 12,777 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th