pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-teacher-sport-result-2563

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

like

recruit-teacher-sport-result-2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

 

       ตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ในวันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  นั้น

บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  ดังนี้

อันดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

นายธราดล  ชมพุฒ

 

2

นายอภิสิทธิ์  ธารดรรัตน์

สำรองอันดับ 1

3

นางสาวชลธิชา  สาธร

สำรองอันดับ 2

4

นายไชยวัฒน์  แซ่แต้

สำรองอันดับ 3

5

นายคาวี  วันทอง

สำรองอันดับ 4

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  อันดับที่ 1 รายงานตัว  ในวันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 12.00  น.  ณ กลุ่มบริหารทั่วไป  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียก ผู้ที่ได้ในอันดับสำรองมารายงานตัวแทนตามลำดับ

 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เตรียมหลักฐานมาในวันรายงานตัวดังต่อไปนี้

(1)  หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอกพร้อมสำเนา  2 ฉบับ

(2)  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา  2  ฉบับ

(3)  บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา  2  ฉบับ

(4)  ใบรับรองแพทย์

(5)  รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

(6)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล 

บัญชีผู้สอบการคัดเลือกได้นี้   ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้าในกรณีที่มีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่  บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ซ้ำกันกับประกาศ รับสมัครเป็นอันยกเลิก  ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครสอบครั้งใหม่ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
110 kB. 135 2 สิงหาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 120 | Views: 602 | Tags: #

| create: 2 สิงหาคม 2563 | post: 2 สิงหาคม 2563 | update: 2 สิงหาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-freespace-machine
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 68 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-scout-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเร 19 834 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-suit-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญ 22 316 อ่านต่อ>>
 • recruit-door-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุ 14 253 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก 39 791 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก 56 482 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา 50 1,076 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว 54 469 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูแนะแนว 42 481 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 58 2,354 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน 66 616 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษ 89 591 อ่านต่อ>>
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน 71 1,305 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 120 603 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-list-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึก 112 842 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 111 797 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 94 848 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-office-result-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 107 2,474 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 119 1,244 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th