pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-guidance teacher-2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

like

E-bidding-bathroom-in-dormitory-2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

------------------------------------------


       ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ใน ตำแหน่ง ครูแนะแนวจำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร


   (๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรอง
ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. แนะแนว
2. แนะแนวการศึกษา
3. การศึกษาการแนะแนว
4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
5. จิตวิทยาและการแนะแนว
6. จิตวิทยาแนะแนว
7. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
8. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8
   (๒) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00


วันเวลาและสถานที่รับสมัคร


ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม ๒๕64 ถึงวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือตรวจสอบรายชื่อ http://www.pccm.ac.th


เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมสมัคร


ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานทุกรายการที่กำหนดพร้อมใบสมัคร โดยนำเอกสารฉบับจริง และสำเนาอย่างละชุด 1 ชุด ฉบับสำเนาให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ยกเว้น ใบรับรองแพทย์ให้ใช้ฉบับจริงเท่านั้น
(1) ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 3 รูป

(4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ตามคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ
(5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้แล้วไม่เกิน 1 เดือน รับรองว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานแสดง
ความสามารถและประสบการณ์ทำงาน


วิธีการคัดเลือก


โรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีการสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ (ตามเอกสารหมายเลข 1) และพิจารณา คุณสมบัติตาม ข้อ 1 ให้ผู้สมัครทุกคนมาสอบและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร


การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หรือตรวจสอบรายชื่อ และทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร http://www.pccm.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
โทร ๐๔๒ - ๖๖๐-๔๔๒ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pccm.ac.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

 

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว
87 kB. 247 6 มีนาคม 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 58 | Views: 2,353 | Tags: #

| create: 6 มีนาคม 2564 | post: 6 มีนาคม 2564 | update: 7 มีนาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-freespace-machine
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 68 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-scout-uniform-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดลูกเสือ-ชุดยุวกาชาด, รองเท้าลูกเสือ, รองเท้านักเรียนชาย, รองเท้านักเร 19 834 อ่านต่อ>>
 • recruit-student-suit-2564
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพิธีการนักเรียนชายและหญ 22 316 อ่านต่อ>>
 • recruit-door-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุ 14 253 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูหอพัก 39 791 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูหอพัก 56 482 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำหอพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา 50 1,076 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว 54 469 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูแนะแนว 42 481 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 58 2,354 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน 66 616 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษ 89 591 อ่านต่อ>>
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน 71 1,305 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 120 602 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-list-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึก 112 842 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 111 797 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 94 848 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-office-result-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 107 2,474 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 119 1,244 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th