pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-m1-2564-result-list

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

like

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตัวจริง จำนวน 96 คน ตามรายชื่อในไฟล์แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สอบได้ตัวจริงมารายงานตัวเข้าเรียน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกลำดับสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

 
 

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวสำหรับ ม. 1


ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตามรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ณ ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ ในการนี้นักเรียนจะต้องมารายงานตัวเพื่อทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานในวันรายงานตัวดังต่อไปนี้
1) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) จะต้องเป็นฉบับที่มีนายทะเบียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองสำเนาและประทับด้วยตราโรงเรียน
2) ใบรับรองผลการศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) จากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
3) ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563
4) รูปถ่ายนักเรียน บิดา มารดา ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1
1.5 นิ้ว คนละ 3 แผ่น
5) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ต้องออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (หรือผู้ปกครอง) และนักเรียน(พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) คนละ 1 ฉบับ
7) สัญญาให้การสนับสนุนการศึกษา เอกสารแนบท้ายสัญญา 2 ฉบับ และหนังสือสัญญาค้ าประกัน 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายและอากรแสตมป์ (เอกสารเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www.pccm.ac.th หรือ ติดต่อรับได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร)
 
 ดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
8,656 kB. 16,088 1 เมษายน 2564
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวสำหรับ ม. 1
85 kB. 646 2 เมษายน 2564
ใบมอบตัวนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
164 kB. 441 2 เมษายน 2564
สัญญาให้การสนับสนุนการศึกษา
224 kB. 773 2 เมษายน 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 405 | Views: 20,829 | Tags: #

| create: 30 มีนาคม 2564 | post: 1 เมษายน 2564 | update: 20 เมษายน 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 0 104 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 4 1,994 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ลำดับสำรองครั้งที่… 6 1,435 อ่านต่อ>>
 • แจ้งกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารายงานตัวนักเรียน ม.1 เพื่อลดความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 3 439 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ลำดับสำรองครั้งที่ 1) 8 1,595 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 405 20,830 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบสอง) 203 3,213 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) 70 7,373 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 34 9,436 อ่านต่อ>>
 • admission-second-m4-2564
  กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง 22 1,653 อ่านต่อ>>
 • กำหนดการสอบเข้า ม.1 รอบแรก และการสอบเข้า ม4.… 55 3,771 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.4 รอบสอง 46 975 อ่านต่อ>>
 • ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบแรก 92 1,570 อ่านต่อ>>
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก… 88 7,244 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 54 1,468 อ่านต่อ>>
 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 112 11,090 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m1-2563
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564 171 8,770 อ่านต่อ>>
 • admission-news-m4-2564
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 123 7,869 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เรียกลำดับสำรองครั้งที่… 69 1,951 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (เรียกลำดับสำรองครั้งที่… 93 1,203 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th