pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ ืnews-meeting-parents-2564

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

like

       ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น  เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) พร้องทั้งการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ เป้าหมายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบรวมทั้งการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเปิดโอกาสให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐๑๒.๐๐ น. โดยใช้ห้องประชุมออนไลน์ตามที่ทางโรงเรียนได้ส่งให้แล้วทางอีเมล์ของนักเรียนทุดคน


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

                                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

                       วันเสาร์ที่  17  กรกฎาคม  2564   เวลา  08.30 น. – 12.00 น. 

 

เวลา

กิจกรรม

ผู้นำเสนอ

08.30 น. -9.00 น.

ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าห้องประชุมของแต่ละห้องเรียนตามลิงค์ของแต่ละห้องเรียน

ผู้ปกครองนักเรียน

ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง

09.00 น. -10.00 น.

- ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนำเสนออุดมการณ์  เป้าหมายของโรงเรียน สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน

 - การชี้แจงการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

    กลุ่มงานวิชาการ

    กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

    กลุ่มงานบริการทั่วไป

    กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ลิงค์ห้องรวม การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ลิงค์ถ่ายทอดสดการประชุม

ดูถ่ายทอดสดห้องประชุมรวมที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี  ประดุจชนม์

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประกาศ อ่อนตาม

นายกิตติชัย ปัญญารมย์

นายธีระศักดิ์  คนตรง

10.00 น. -10.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

10.30 น. -11.30 น.

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

- คัดเลือกตัวแทนเครือข่าย  ระดับห้องเรียน

   ( ใช้ลิงค์แต่ละห้องเรียนของนักเรียนแต่ละห้อง)

ผู้ปกครองนักเรียน

ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง

11.30 น. -12.00 น.

คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน 

ลิงค์ห้องประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน

หมายเหตุ  ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โทร ๐๔๒-๖๖๐-๔๔๒-๕

โทร ๐๘๙-๗๑๐-๒๖๐๐  ผู้ประสานงาน


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 26 | Views: 1,745 | Tags: #

| create: 14 กรกฎาคม 2564 | post: 14 กรกฎาคม 2564 | update: 26 สิงหาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 4 70 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 6 378 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 5 71 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 7 188 อ่านต่อ>>
 • งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบที่ดำเนินการตามปกติในโรงเรียน 26 1,614 อ่านต่อ>>
 • มติ ครม.การพัฒนา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะต่อไป 25 238 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 26 1,746 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 33 211 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-closed-1-2564
  ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 23 417 อ่านต่อ>>
 • ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่… 71 813 อ่านต่อ>>
 • ผลการคัดนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อที่ KOSEN (คัดเลือกระดับโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 63 1,173 อ่านต่อ>>
 • news-post9-18Feb2021
  จดหมายข่าวโรงเรียน ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 86 1,283 อ่านต่อ>>
 • announcement-wifi-map
  พื้นที่การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในโรงเรียน 84 529 อ่านต่อ>>
 • news-post8-4Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 83 768 อ่านต่อ>>
 • news-post7-2Feb2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 88 781 อ่านต่อ>>
 • news-post6-28jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564 80 496 อ่านต่อ>>
 • news-post2-27jan2021
  จดหมายข่าว ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 76 480 อ่านต่อ>>
 • ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 86 886 อ่านต่อ>>
 • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 86 649 อ่านต่อ>>
 • ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา รับทราบปัญหา… 102 784 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th