pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ addmission-promit-m4-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

like

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจากรัฐ ค่าอาหาร ค่าที่พักในหอพัก อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ฟรี !

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2565
 • ระดับคะแนนสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ระดับคะแนนสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ระดับคะแนนสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักนอนในหอพักของโรงเรียน
 • สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะนักเรียนประจำได้และยินดีปฎิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

จำนวนที่รับเข้าเรียน

 • จำนวน 144 คน แบ่งเป็นห้องละ 24 คน จำนวน 6 ห้อง

พื้นที่บริการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศมีทั้งหมด 12 แห่ง แบ่งเขตการรับสมัครตามพื้นที่บริการของโรงเรียน ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนตามจังหวัดที่อยู่ในเขตบริการเท่านั้น พิจารณาจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในหลักฐานการสมัคร

 • สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร, นครพนม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี เท่านั้น

การสมัคร

 • นักเรียนที่ประสงค์สมัครเข้าเรียน ต้องสมัครเข้าสอบรอบแรกที่ดำเนินการจัดสอบโดย รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ โดย ต้องระบุว่าประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินการสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์  https://www.mwit.ac.th และคลิกที่เมนู การรับเข้าศึกษา
 • ดูคู่มือการสมัครสอบออนไลน์ https://www.mwit.ac.th
 • ปัญหาที่พบเจอบ่อยในการใช้ระบบรับสมัคร https://bit.ly/3zUXXCU

 

สอบรอบแรก 

 • 20 พฤศจิกายน 2565

ตารางสอบรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฎในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชาที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

09.00-10.30 คณิตศาสตร์
11.00-12.30 วิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบรอบแรก

 • ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (จำนวนผู้ผ่าน 500 คน)

การสอบรอบสอง

 • วันที่ 21 มกราคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือก

 • ภายในวันที่ 30 มกราคม 256ุ

สมัครทางเว็บไซต์  

https://www.mwit.ac.th


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
4,368 kB. 1,217 22 กรกฎาคม 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 631 | Views: 15,957 | Tags: #

| create: 22 กรกฎาคม 2565 | post: 22 กรกฎาคม 2565 | update: 1 สิงหาคม 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • admission-2567-m1-ubon-r2
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยา 56 4,731 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m1-muk-r2
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยา 162 12,781 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2567-pre
  การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก) 13 663 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-2567-printcard
  การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25 15 658 อ่านต่อ>>
 • addmission-m1-2566-rules
  ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท 29 1,615 อ่านต่อ>>
 • addmission-pcshsu-m1-2567-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสร์จุฬาภรณ 71 8,070 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m1-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ กำหนดการ และระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษ 56 3,888 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m4
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 106 3,295 อ่านต่อ>>
 • admission-2567-m1
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 72 8,256 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-call12
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 80 1,141 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call14
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 106 1,031 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call13
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 80 405 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call12
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 85 530 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call11
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 89 551 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call10
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 82 459 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call9
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 73 491 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call8
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 83 399 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call7
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 98 469 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call6
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 80 470 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-pcshsbr-call5
  ขอใช้บัญชีรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 86 581 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]