pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ purchese-teacher-sport-2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

like

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  จำนวน  ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

(๑)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่รับรอง      ในสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงวิชาเอก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๒)  มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  ๒.๕๐

(3)  มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

๒.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

           ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 17  กรกฎาคม  2563  ถึงวันพฤหัสบดีที่  30  กรกฎาคม  2563  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  ณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  อาคารอำนวยการ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   มุกดาหาร  หรือตรวจสอบรายชื่อ  http://www.pccm.ac.th 

๓.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

          (๑)  หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร   และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาวิชาเอก    พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ

          (๒)  ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน  พร้อมสำเนา  ๑  ฉบับ

          (๓)  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)  ขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว   ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน  ๑ รูป  

          (4)  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล  หรือหลักฐานแสดงความสามารถและประสบการณ์ทำงาน

๔. วิธีการคัดเลือก

          โรงเรียนจะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาและสอบสัมภาษณ์  (ตามเอกสารหมายเลข ๑) และพิจารณาคุณสมบัติตาม  ข้อ 1  ให้ผู้สมัครทุกคนมาสอบและสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 2  สิงหาคม 2563  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 1  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร  

๕.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ 2  สิงหาคม  2563  เวลา 18.๐๐  น. ณ  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร หรือตรวจสอบรายชื่อ  http://www.pccm.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร    โทรฯ ๐๔๒ - ๖๖๐-๔๔4 หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://www.pccm.ac.th

                   ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
116 kB. 58 17 กรกฎาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 28 | Views: 443 | Tags: #

| create: 17 กรกฎาคม 2563 | post: 17 กรกฎาคม 2563 | update: 31 กรกฎาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษาจีน 2 149 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี และครูผู้สอนภาษ 3 166 อ่านต่อ>>
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรีและครูผู้สอนภาษาจีน 7 826 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 28 305 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-list-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึก 30 478 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 28 444 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 33 538 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-office-result-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 26 727 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 48 847 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th