พันธกิจ

 
  ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 
เพื่อดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
 
ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในลักษณะโรงเรียนประจำ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความ
 
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคนั้นๆ โดยให้โอกาสนักเรียนที่ขาดแคลน
 
ทุนทรัพย์เป็นพิเศษ เพื่อเป็นต้นแบบ สามารถขยายผลในวงกว้างได้