ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
การร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
 
 ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2557