วิสัยทัศน์

 
  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
 
และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจุดเน้นสำคัญสำหรับนักเรียนกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยา-
 
ศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพ
 
พลานามัยที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ
 
มีเจตคติต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ