โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 (รอบแรก)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก
<<ประกาศรายชื่อห้องสอบคัดเลือกรอบ 2>>
กำหนดการและระเบียบการเข้าสอบ รอบสอง (โปรดศึกษาโดยละเอียด)
รายชื่อห้องสอบ นักเรียนกลุ่มที่ 1
รายชื่อห้องสอบ นักเรียนกลุ่มที่ 2
 
<<คลิกรายการด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดประกาศผลสอบ>>
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนกลุ่มที่ 2
กำหนดการสอบรอบ 2 และรายชื่อห้องสอบ

** สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการสอบรอบแรก**

ขอให้เตรียมพร้อม และปฏิบัติตามระเบียบสำคัญในการสอบรอบ 2 ดังนี้
1. นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ใช้สอบในรอบแรก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่าย
ที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงตัวในการเข้าห้องสอบ
2. การแต่งกายให้เป็นชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองสังกัดอยู่
3. อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการเข้าสอบเป็น ปากกา หมึกสีดำหรือน้ำเงิน เท่านั้น และอนุญาตให้ใช้
ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรคำนวณ
4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคำนวณต่างๆ เข้าห้องสอบ
**หมายเหตุ** ขอให้นักเรียนศึกษารายละเอียดระเบียบการต่างๆให้เข้าใจ อย่างละเอียด
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเข้าสอบ เพื่อ้เป็นการรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนเอง