pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ ืnews-meeting-parents-2564

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

like

       ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น  เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) พร้องทั้งการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ เป้าหมายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบรวมทั้งการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเปิดโอกาสให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐๑๒.๐๐ น. โดยใช้ห้องประชุมออนไลน์ตามที่ทางโรงเรียนได้ส่งให้แล้วทางอีเมล์ของนักเรียนทุดคน


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

                                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

                       วันเสาร์ที่  17  กรกฎาคม  2564   เวลา  08.30 น. – 12.00 น. 

 

เวลา

กิจกรรม

ผู้นำเสนอ

08.30 น. -9.00 น.

ผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าห้องประชุมของแต่ละห้องเรียนตามลิงค์ของแต่ละห้องเรียน

ผู้ปกครองนักเรียน

ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง

09.00 น. -10.00 น.

- ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนำเสนออุดมการณ์  เป้าหมายของโรงเรียน สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน

 - การชี้แจงการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

    กลุ่มงานวิชาการ

    กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

    กลุ่มงานบริการทั่วไป

    กลุ่มงานกิจการนักเรียน

ลิงค์ห้องรวม การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ลิงค์ถ่ายทอดสดการประชุม

ดูถ่ายทอดสดห้องประชุมรวมที่นี่

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี  ประดุจชนม์

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประกาศ อ่อนตาม

นายกิตติชัย ปัญญารมย์

นายธีระศักดิ์  คนตรง

10.00 น. -10.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

10.30 น. -11.30 น.

- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

- คัดเลือกตัวแทนเครือข่าย  ระดับห้องเรียน

   ( ใช้ลิงค์แต่ละห้องเรียนของนักเรียนแต่ละห้อง)

ผู้ปกครองนักเรียน

ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง

11.30 น. -12.00 น.

คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน 

ลิงค์ห้องประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน

หมายเหตุ  ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โทร ๐๔๒-๖๖๐-๔๔๒-๕

โทร ๐๘๙-๗๑๐-๒๖๐๐  ผู้ประสานงาน


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 226 | Views: 3,148 | Tags: #

| create: 14 กรกฎาคม 2564 | post: 14 กรกฎาคม 2564 | update: 26 สิงหาคม 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • news-pccm-smt-2023
  ประกาศการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา… 17 519 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday28-6
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษ 28 ก.ค.-6… 24 424 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1… 28 516 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2566
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 37 560 อ่านต่อ>>
 • news-backtoschool-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเปิดภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา… 72 587 อ่านต่อ>>
 • news-announce-smt2022-result
  ประกาศผลการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Sci-Mat Test 2022) ประจำปีการศึกษา… 92 7,524 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 90 1,926 อ่านต่อ>>
 • news-ads-cu-library
  ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 92 1,199 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-open
  ประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 106 8,499 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-meeting-oct-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2 93 2,107 อ่านต่อ>>
 • ืnews-term-ending-1-2565
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน 100 1,250 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ 102 1,301 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-library
  แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library สำหรับผู้บริหาร ครู… 143 2,341 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2565
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไล 153 1,000 อ่านต่อ>>
 • new-metting-parents-1-2565
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.6… 145 1,309 อ่านต่อ>>
 • news-malu-swang-muk-2565
  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ วัดสว่าง บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง… 181 3,710 อ่านต่อ>>
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดเวลาเรียนใหม่เป็นคาบละ 1 ชั่วโมง 182 1,085 อ่านต่อ>>
 • ืnews-tst
  เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ประกอบการทุกคนสมัครใช้งานแอพลิเคชั่น 264 2,423 อ่านต่อ>>
 • news-certificate-covid-19
  การรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 195 945 อ่านต่อ>>
 • news-term-break-1-2564
  ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียน… 205 1,421 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]