pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student-success-science-aword-2565

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

like

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ

มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรม

รางวัลที่ได้รับ

การแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ครูผู้ฝึกสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวรรณประภา โสมอินทร์ นักเรียนชั้น ม.3/2

นายมานะชัย วงษ์ประชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวกานต์สิริ สมคิด นักเรียนชั้น ม.5/1

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายปัณณวัฒน์ งามอุไร
2. นางสาวพิมพ์ดารณี เสงี่ยมวิบูล
3. นางสาวชนนิกานต์ บุทธิจักร

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

1. นางสาวปรารถนา เล
2. นางสาววิรัชยาภรณ์ สมศรี
3. นางสาวณัฐชยา รัตนโกศล

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น

1. นางสาวภัฏฐริภา อุดมรัตน์
2. นายวชิรวิชญ์ ชาภูมี
3. ด.ช.ปรีชาพรรดิ์ นามบุญลือ

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขัน กระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์

1. นายพุทธรัก กลิ่นจำปา
2. นายปัณณธร โยไทธะแสง

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

1. นายกฤต สิงหศิริ
2. นายพีรพัฒ อินพรมมา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

การแข่งขัน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

1. นายอัครพล สีแก้วก่ำ

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศ

การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมสำหรับวินิจฉัยคัดกรองผู้ป่วยจากอาการปอดติดเชื้อโควิด-19 จากการจำแนกระดับความอันตรายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากภาพฟิล์มเอ็กช์เรย์

 

นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ
นายภูริเวศม์ เมธเมาลี

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

การเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp. ของสารสกัดหยาบจากใบสาบแร้งสาบกา ที่บรรจุในไฮโดรเจล

 

นางสาวหทัยรัตน์ แก้วมงคล

นางสาวเบญญาภา สิงห์บุรี

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์

ผศ.ดร.กมลชนก รักเสรี ที่ปรึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายศิวกร ชุติพร

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ได้รับ

1. นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ
2. นายภูริเวศม์ เมธเมาลี

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ได้รับ

1. เด็กชายภูริต จิตปัญญา
2. เด็กหญิงภัฏฐริชา อุดมรัตน์
3. นางสาวปวริศา ไตรยสุทธ์

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหา ม.ปลาย

1.นางสาวปภาดา ถิตย์รัศมี
2.นางสาวนิยนันท์ เรืองรองวรรษ
3.นางสาวปรารถนา เล

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันตอบปัญหา ม.ต้น

1. เด็กชายพระนาย เพริดพราว
2. เด็กชายวชิรวิชญ์ ชาภูมี
3. เด็กหญิงภัฏฐริภา อุดมรัตน์

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “BCG กับการพัฒนาลุ่มน้ำโขง”

 

1. เด็กชายภูริต จิตปัญญา

2. เด็กหญิงภัฏฐริชา อุดมรัตน์

3. นางสาวปวริศา ไตรยสุทธ์

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย BCG”

1. นายภานุวัฒน์ วงศ์พัฒนวุฒิ

2. นายภูริเวศม์ เมธเมาลี

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณภาพของจุดตำหนิพื้นฐานบนรอยลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจสอบด้วยวิธีการ Small Particle Reagent (SPR) โดยใช้สารละลายที่มี Nano ZnO เป็นองค์ประกอบ

เด็กชายภูริต จิตปัญญา เด็กหญิงภัฏฐริชา อุดมรัตน์ นางสาวปวริศา ไตรยสุทธิ์

นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ นางสาวจินดา โพนะทา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายพอลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมต่อการขึ้นรูปเป็นเส้นใยนาโนพลาสติกสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหยาดน้ำค้าง

1. นางสาวจิรนันท์ สารพัฒน์
2. นางสาวจิตพิสุทธิ์ จิตจักร

นางสาวจินดา โพนะทา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย

1. นายพุทธรัก กลิ่นจำปา
2. นายอมรชัย สิงหะวัฒนะ
3. นายพุฒิพงษ์ นันทธีโร

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

ทักษะปฏิบัติการสาขาชีววิทยา

1. นายปรัตถกร ตะวังทัน
2. นางสาวบุญญอร จันทร์นนท์

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ

ทักษะปฏิบัติการสาขาเคมี

1. นางสาวณัฐธิดา นาคำมูล
2. นางสาววิรัชยาภรณ์ สมศรี

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

ทักษะปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์

1. นางสาวปราถนา เล
2. นายศตวรรษ เชื้อหาญ

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย

การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

1. ด.ญ.กรชนก ระวิโรจน์
2. ด.ญ.วรันธร ไกรพล

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายศิวกร ชุติพร
นางสาวชลนันท์ ศรีสนั่น

 

 

 

 

 

 

 


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 174 | Views: 3,211 | Tags: #

| create: 20 สิงหาคม 2565 | post: 20 สิงหาคม 2565 | update: 3 กุมภาพันธ์ 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • student-successful-olympiad-21
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเป็นต 6 77 อ่านต่อ>>
 • student-successful-spacial-ysc2024
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ระ 19 752 อ่านต่อ>>
 • student-pcshs-physic-game-2567
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ของกลุ่มโรง 49 531 อ่านต่อ>>
 • aword-yst2024-local
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกว 34 1,518 อ่านต่อ>>
 • student_successful-loikratong-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 75 1,137 อ่านต่อ>>
 • student_successful-KIDE-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในการเข้าร่วมประกวดโคร 94 1,736 อ่านต่อ>>
 • student-young-sci-camp-2566
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั 81 809 อ่านต่อ>>
 • student-success-rama-week-2566
  ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้า รางวัลในการแข่งขันตอบปั 84 763 อ่านต่อ>>
 • student_successful-SIIF-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล… 93 2,044 อ่านต่อ>>
 • student-success-EGAT-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเท 100 851 อ่านต่อ>>
 • student_successful-science-day-aword-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 129 1,809 อ่านต่อ>>
 • student-success-sport-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม 106 1,111 อ่านต่อ>>
 • student-success-loeigames-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งข 102 1,576 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad2-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งข 103 1,694 อ่านต่อ>>
 • student-success-ITEX 2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ใ 155 2,422 อ่านต่อ>>
 • student-successful-onet100-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์… 123 1,810 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad-bio2-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีกา 206 2,295 อ่านต่อ>>
 • student-success-ysc2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเย 143 1,571 อ่านต่อ>>
 • aword-certificate-dec-jan-66
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งข 118 1,139 อ่านต่อ>>
 • aword-ksef2023-online
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโคร 155 1,264 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]