pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ oqganization-acadamy

กลุ่มวิชาการ

like

ทำเนียบกลุ่มงานวิชาการ 

นายประกาศ อ่อนตาม
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

e-mail: o.prakart@pccm.ac.th

Mobile Phone:

 
 

นางอัญชลี   คนหมั่น

ค.บ.(เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์ทั่วไป-คณิตศาสตร์

ค.ม.วิจัยการศึกษา

e-mail: k.anchalee@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานกลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้างานงานบริการวิชาการและภาคีเครือข่าย

นางสาวสุนีย์   พันธ์ชมภู

ศษ.บ.วัดผลการศึกษา

e-mail: 

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายสมพงษ์   วรหาร

พธ.บ.การสอนภาษาไทย

e-mail: w.sompong@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายอนุทิน   พยุงวงษ์

วท.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา

ป.บัณฑิตทางการสอน

e-mail: p.anuthin@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางสาววราภรณ์   แสงเจริญ

กศ.บ.เคมี

e-mail: s.waraporn@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางไสลา   รูปเหลี่ยม

กศ.บ.คณิตศาสตร์

e-mail: r.saila@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางสาวอารีรัตน์   มัฐผา

วท.บ.(เกียรตินิยม)เคมี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา(การสอนเคมี)

e-mail: m.arreerat@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวดวงดาว   มงคลสวัสดิ์

ค.บ.ชีววิทยา

วทม.วิทยาศาสตรศึกษา(ชีววิทยา)

หัวหน้ากิจการนักเรียน

e-mail: m.duangdao@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายสุรศักดิ์   มีศิริ

วท.บ.(เกียรตินิยม) เคมี

e-mail: m.surasak@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานรับนักเรียน

 

นางสาวสิริน   จำนรรจ์สิริ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ป.บัณฑิตการสอนภาาาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

e-mail: 

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานทะเบียนวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
 

นายศักดิ์รินทร์   คนหมั่น

กศ.บ.(เกียรตินิยม) ภาษาอังกฤษ

e-mail: k.sakkarin@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานวิเทศสัมพันธ์
 

นางอรฑูรย์   ไวว่อง

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

e-mail: w.oratoon@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
 

นายคมสรรค์   ศัตรูพ่าย

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

e-mail: komson@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานโครงการ Education Hub

หัวหน้างานข้อมูลสาสนเทศ

   

นายอภิชาติ    ผิวงาม

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

e-mail: p.apichart@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

e-mail: w.khanchai@pccm.ac.th

Mobile Phone: 088-3779930

คณะทำงาน

นางสาวพรพิทักษ์   คนหาญ

ค.บ.ฟิสิกส์

วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)

e-mail: k.pornphithak@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางมีนารัตน์   วงศ์เสน่ห์

วท.บ.เคมี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: w.meenarad@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

นายธีระวุฒิ   จันทะพันธ์

ค.บ.ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยาสำหรับครู

e-mail: c.theerawut@pccm.ac.th

Mobile Phone: 

หัวหน้างานพัฒนาระบบ STEM Education


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 736 | Views: 5,538 | Tags: #

| create: 1 ธันวาคม 2562 | post: 1 ธันวาคม 2562 | update: 31 พฤษภาคม 2566

บทความที่น่าสนใจ

ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th