pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ admission-m4-muk-call21

ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 21)

like

สิ่งที่ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต้องทำ 

 • ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกตามประกาศนี้ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในลิงค์   

- สำหรับ ม.4 คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdeNtNKavOrZcoVU-xks5wYkLf_axkWo6HjmFO9N7kLscTcQ/viewform  

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. โดยแนบแบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (ดาวน์โหลดในเอกสารแนบ) *หากไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน  ทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่มีรายชื่อในลำดับสำรองให้มารายงานตัวเข้าเรียนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไป

 • ห้ผู้ปกครองและนักเรียนมามอบตัวทำสัญญาการเป็นนักเรียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร *หากไม่มามอบตัวและทำสัญญาตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่มีรายชื่อในลำดับสำรองให้มารายงานตัวเข้าเรียนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อไป
 • สามารถตรวจสอบสถานะการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/16p2wl5_1T_eWC0ckJJAbTBwofCLONqkWSNdMpx98VA0/edit#gid=856446293

 

การมารายงานตัวนักเรียนต้องทำอะไรบ้าง?

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อทำสัญญาผ่านเว็บไซต์ https://ad.pcshs.ac.th/regis/ หรือ http://118.173.247.78/regis/index.php แนะนำให้เปิดผ่านเบราว์เซอร์ google chrome

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 •  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 •  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
 •  สำเนาใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ผลการเรียนยังไม่ครบ สามารถใช้ ปพ.7 ได้ และต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการเรียน ปพ.1 เมื่อมีผลการเรียนครบทุกรายวิชา)
 •  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 •  อากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 1 ดวง

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันมอบตัวและทำสัญญา

 •  ค่ามัดจำการเข้าเรียน จำนวน 5,000 บาท (ทางโรงเรียนจะคืนเงินมัดจำเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567)
 •  ค่าสมทบกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 3,000 บาท

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4
208 kB. 79 9 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
108 kB. 39 9 พฤษภาคม 2567


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 36 | Views: 424 | Tags: #

| create: 9 พฤษภาคม 2567 | post: 9 พฤษภาคม 2567 | update: 9 พฤษภาคม 2567

บทความที่น่าสนใจ

 • admission-m4-muk-call23
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 27 461 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-muk-call22
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 33 361 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-muk-call21
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 36 425 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call12
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 45 512 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call11
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 42 369 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call10
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 26 344 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-muk-call20
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 22 421 อ่านต่อ>>
 • admission-m4-muk-call19
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 34 501 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call18
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 33 375 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call17
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 34 354 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call8
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 37 428 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call16
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 45 535 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call7
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 45 378 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call15
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 44 313 อ่านต่อ>>
 • admission-ubon-m4-second-call6
  ประกาศขอใช้บัญชี จ.ภ.มุกดาหาร ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 จภ.… 31 454 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call14
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 40 421 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call13
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 32 443 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call12
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 48 405 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call11
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 34 423 อ่านต่อ>>
 • admission-muk-m4-second-call10
  ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรา 46 371 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th