pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-meetting-pre-back-to-school-2563

การประชุมบุคลากร แม่บ้าน นักการ ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (COVID-19)

like

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมบุคลากร แม่บ้าน นักการ ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ COVID-19  ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 238 | Views: 2,042 | Tags: #

| create: 25 มิถุนายน 2563 | post: 25 มิถุนายน 2563 | update: 4 กรกฎาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-back-to-school-1-2567
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8 821 อ่านต่อ>>
 • activity-googlesite-2567
  บริการวิชาการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาและโร 10 232 อ่านต่อ>>
 • activity-precamp-m1m4-2567
  กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน… 12 1,507 อ่านต่อ>>
 • activity-songkarn-2567
  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักการแม่บ้าน พนักงาน… 18 324 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-pcshs-curiculum-plan-2566
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ม.2 และ ม.5 ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณร 21 2,774 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshs-group-meeting-2566
  การประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2566 31 877 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-smw-lkhw-ubon
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธ 20 537 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-m14-2567-sec
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที 36 917 อ่านต่อ>>
 • activity-basic-aid-cpr-medication-use
  การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้ยาที่ถูกต้อง 21 914 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-coffee-mukdahan-5-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร 57 1,065 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshsm-od-2567
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 26 1,323 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-smw-secondary-ubon-amnat
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเ 21 736 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-psr-secondary-nkp
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม 18 546 อ่านต่อ>>
 • activity-ssh-exchange-hiroshima-2024
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ H 37 573 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-m4-2567
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 21 862 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-redcross-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 25 21 1,495 อ่านต่อ>>
 • activity-patchimnited-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึ 38 2,087 อ่านต่อ>>
 • activity-student-commit-promit-2567
  บรรยากาศการรับรายงานตัว มอบตัวและทําสัญญาการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 24 862 อ่านต่อ>>
 • activity-open-dormitory-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรม สายสัมพันธ์เรือนพักนอน ประจำปีการศึกษา… 35 2,250 อ่านต่อ>>
 • activity-moving-into-new-flat-2567
  พิธีขึ้นแฟลตพักครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารหลังใหม่ ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร 25 1,056 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]