pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ Category

กิจกรรมต่างๆ

activity-massage-for-sports

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดทางการกีฬา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2566

activity-welcome-kwwyst

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร

โพสเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2566

activity-back-to-school

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2566

activity-precamp-m1m4-2566

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน…

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2566

activity-training-research-and-develop-innovation

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนา วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ

โพสเมื่อ: 16 มีนาคม 2566

activity-welcome-ans

ต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง…

โพสเมื่อ: 15 มีนาคม 2566

activity-acadamiy-camp-paot-2566

ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร

โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2566

admission-m1-2566-report-for-studies

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 4 มีนาคม 2566

activity-meeting-march-2023

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม…

โพสเมื่อ: 2 มีนาคม 2566

activity-patchimnited-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ…

โพสเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

activity-scout-redcross-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2566

activity-meetting-parents-2-2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการฟังบรรยายพิเศษ โดยท่าน ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการ…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2566

activity-pcshs-hr-sumit-1-2566

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 31 มกราคม 2566

activity-openhouse-2023

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมเปิดหอพัก Open House ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2566

activity-vacine-student-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

โพสเมื่อ: 20 มกราคม 2566

activity-welcome-Oyama-college-KOSEN

คณะครูผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับคระผู้บริหารจากสถาบันโคเซน OYAMA COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น

โพสเมื่อ: 19 มกราคม 2566

activity-vacine-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากร

โพสเมื่อ: 13 มกราคม 2566

activity-meeting-1-2566

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2566

activity-kaesad-back-to-locality

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายแคแสดคืนถิ่น ครั้งที่ 15

โพสเมื่อ: 7 มกราคม 2566

activity-tamboon-65

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 6 มกราคม 2566

activity-happy-new-year-2023

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

โพสเมื่อ: 1 มกราคม 2566

activity-website-training-PA

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดอบรมการทำเว็บไซต์เพื่อการประเมินผลงาน PA ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 30 ธันวาคม 2565

activity-christmas-2022

Merry Christmas and Happy New…

โพสเมื่อ: 22 ธันวาคม 2565

activity-blood-donation-redcross-thai-2565

คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะกับหน่วยรับบริจาคสภากาชาดไทยจังหวดมุกดาหาร

โพสเมื่อ: 14 ธันวาคม 2565

activity-king9-2565

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสเมื่อ: 8 ธันวาคม 2565

activity-meeting-nov-65

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน…

โพสเมื่อ: 8 ธันวาคม 2565

activity-welcome-poodindangwittaya

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนภูดินแดงวิทยา…

โพสเมื่อ: 3 ธันวาคม 2565

activity-sport-and-party-day-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2565

activity-smt2022

ภาพบรรยากาศการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2565

activity-welcome-pcshsbr-2565

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน…

โพสเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2565

activity-loykathong-2565

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2565

activity-relation-military-student

กิจกรรมสานสัมพันธ์ุพี่-น้อง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2565

activity-meeting-nov-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2565

activity-olympiad-first-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย…

โพสเมื่อ: 5 ตุลาคม 2565

activity-passion-project-2565

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงงาน นักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2…

โพสเมื่อ: 2 ตุลาคม 2565

activity-retired-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 คุณครูศิริรัตน์…

โพสเมื่อ: 27 กันยายน 2565

activity-green-school-green-community

โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ

โพสเมื่อ: 13 กันยายน 2565

activity-kc-2565

กิจกรรมให้บริการวิชาการศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

โพสเมื่อ: 10 กันยายน 2565

activity-unity-tranning-JICA

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Unity ผ่านระบบออนไลน์

โพสเมื่อ: 4 กันยายน 2565

activity-siemreap-cambodia

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารและบุคลากรจาก Siem Reap Cambodia

โพสเมื่อ: 3 กันยายน 2565

activity-pdwk-2565

กิจกรรมให้บริการวิชาการศึกษาเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร

โพสเมื่อ: 28 สิงหาคม 2565

activity-thaiday-65

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 15 สิงหาคม 2565

activity-queen-sirikit-2565

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565

welcome-yangchumnoi-pittayakom

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 4…

โพสเมื่อ: 4 สิงหาคม 2565

activity-king10

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

โพสเมื่อ: 1 สิงหาคม 2565

welcome-pcshsbr

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (28 ก.ค.…

โพสเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2565

welcome-pisanulok

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (28 ก.ค. 2565)

โพสเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2565

activity-asarahabucha-2565

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี…

โพสเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2565

activity-vacine-3

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน เข็มที่ 3

โพสเมื่อ: 7 กรกฎาคม 2565

activity-princess-chulabhon-2565

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีรับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2565

activity-welcome-snru-karusart-came

ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2565

activity-sunthonpooh-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพีธีบวงสรวงรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2565

activity-waikru-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 23 มิถุนายน 2565

activity-welcome-deputy-2565

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมการต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข…

โพสเมื่อ: 23 มิถุนายน 2565

activity-meeting-personal-june-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2565

โพสเมื่อ: 9 มิถุนายน 2565

activity-prelearning-for-study-1/2565

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน…

โพสเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2565

activity-back-to-school-1-2565

บรรยากาศการมารายงานตัวคัดกรองและตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2565

activity-meeting-pre-backtoschool-1-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

โพสเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2565

activity-donate-maenwatsawang

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนสร้างเมรุ วัดสว่าง บ้านหนองหอย…

โพสเมื่อ: 10 เมษายน 2565

activity-promit-m4-2565

บรรยากาศรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 9 เมษายน 2565

activity-welcoms-sbrr

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โพสเมื่อ: 8 เมษายน 2565

activity-promit-m1

บรรยากาศรายงานตัวและมอบตัวทำสัญญารับการสนับสนุนการศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 2 เมษายน 2565

activity-meeting-prepromit-m1-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนรายงานตัวเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 2 เมษายน 2565

activity-meeting-3-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำประจำเดือน มีนาคม 2565

โพสเมื่อ: 2 เมษายน 2565

activity-welcome-ubonsri-school

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

โพสเมื่อ: 29 มีนาคม 2565

activity-welcome-ponsawang-kalasint

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนโพนสวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป. เขต…

โพสเมื่อ: 29 มีนาคม 2565

activity-innovation-project-camp-m4-2564

กิจกรรมค่ายวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 11 มีนาคม 2565

activity-art-exhibition-2022

นิทรรศการงานศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2565

activity-patchimnited-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ…

โพสเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2565

activity-scout-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2565

activity-openhouse-2022

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2565

activity-pcshsm-math-camp-2022

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจุดประกายการทำโครงงานสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

โพสเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2565

activity-sport-day-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2565

activity-meeting-feb-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โพสเมื่อ: 8 กุมภาพันธ์ 2565

activity-monthly-meeting-jan-2565

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากรแจ้งนโยบายและปรับโครงสร้างการบริหารงาน

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2565

activity-welcome-director-at-school

คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการศักดิ์ รุ่งแสง

โพสเมื่อ: 10 มกราคม 2565

activity-atk1-2022

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีตรวจแบบเร่งด่วน ATK…

โพสเมื่อ: 9 มกราคม 2565

activity-welcome-director-2022

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมต้อนรับผู้อำนวยการนายศักดิ์ รุ่งแสง ในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จภ.ม

โพสเมื่อ: 7 มกราคม 2565

activity-happy-new-year-2022

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

โพสเมื่อ: 2 มกราคม 2565

activity-10Year-pcshs-japan

กิจกรรมงาน ๑๐ ปีความร่วมมือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับประเทศญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์

โพสเมื่อ: 20 ธันวาคม 2564

activity-vacine-fizer-2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่…

โพสเมื่อ: 16 ธันวาคม 2564

activity-learn-to-apply-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติผ่านการแสดงดนตรี ออกร้าน จิตอาสา

โพสเมื่อ: 10 ธันวาคม 2564

activity-moral-ethics-camp

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกิจกรรมทำบุญตักบาตรค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 10 ธันวาคม 2564

activity-dep-dir-assessment-2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2564

activity-loykatong-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2564

activity-tutoring-2021

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมความรู้เตรียมสู่มหาวิทยาลัย รูปแบบออนไลน์ “แนะเตรียม…

โพสเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2564

activity-atk-2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรอย่างเข้มด้วยการตรวจ ATK ครั้งที่…

โพสเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2564

activity-show-in-kickoff-palangsib

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมการจัดนิทัศการในงาน คิกออฟ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2564

activity-vaccine-pfizer-4

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครั้งที่ 4

โพสเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2564

activity-vaccine-pfizer-3

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครั้งที่ 3

โพสเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2564

activity-back-to-school-atk1-2-2564

มาตรการการตรวจคัดกรองอย่างเข้มในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วยการตรวจ ATK ทั้งโรงเรียน

โพสเมื่อ: 30 ตุลาคม 2564

activity-symposium-1-2021

ขอเชิญนักเรียน ม.6 เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1

โพสเมื่อ: 29 ตุลาคม 2564

activity-vaccine-pfizer-2

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครั้งที่ 2

โพสเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564

activity-vaccine-pfizer-1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

โพสเมื่อ: 9 ตุลาคม 2564

activity-pcshsm-retire-2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดงานงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 30 กันยายน 2564

activity-retired-sesaomuk-2564

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการของบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 24 กันยายน 2564

activity-welcome- deputy-director-2564

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

โพสเมื่อ: 26 สิงหาคม 2564

activity-princess-chulabhon-2564

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 2 กรกฎาคม 2564

activity-sunthonpooh-2564

กิจกรรมพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 25 มิถุนายน 2564

activity-waikru-2564

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2564

activity-protect-covid-19

การอภิปรายแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรน่า 2019 (COVID-16)

โพสเมื่อ: 16 มิถุนายน 2564

activity-checkin-m1-2564

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 10 เมษายน 2564

activity-The-last-English-Camp-of-Hub-students-202

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียน Educaion Hub ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 2 เมษายน 2564

activity-math-camp-m1-2563

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และจุดประกายการทำโครงงาน คณิตศาสตร์ สำหรับ ม. ที่…

โพสเมื่อ: 1 เมษายน 2564

activity-kasad-family-relationship-2563

กิจกรรมครอบครัวแคแสดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 29 มีนาคม 2564

admission-album-second-m1-2564

บรรยากาศของการสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 รอบสอง

โพสเมื่อ: 27 มีนาคม 2564

activity-scout-cross-2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 16 มีนาคม 2564

activity-patchim-2563

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 15 มีนาคม 2564

activity-album-m4-second-2564

ภาพบรรยาการการสอบคัดเลือก ม.4 รอบสอง สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 6 มีนาคม 2564

activity-innovation-project-camp-2563

กิจกรรมค่ายจุดประกายโครงงานและนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ม.4 และ ม.5

โพสเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2564

activity-tjssf2020

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมงาน Thailand-Japan…

โพสเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2564

activity-pcshsm-games-2020

การแข่งขันกีฬาสีภานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 30 ธันวาคม 2563

activity-teaching-guide-secondary-2-2563

การจัดอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนยังโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 28 ธันวาคม 2563

activity-king9-2563

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสเมื่อ: 5 ธันวาคม 2563

activity-training-workshop-teacher-advisor

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาที่พึ่งพาของผู้เรียน

โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2563

activity-teaching-stem-education-korea

อบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)จากประเทศเกาหลีใต้

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2563

activity-welcome-warinwichachart-ubon

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน

โพสเมื่อ: 9 ตุลาคม 2563

activity-welcome-deputy-director

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร…

โพสเมื่อ: 2 ตุลาคม 2563

aword-student-english-skilled-2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ (รอบปีการศึกษา 2562-2563)

โพสเมื่อ: 30 กันยายน 2563

activity-kosen-nihongo-karavan

กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาต่อในโครงการ KOSEN โดยคาราวานนิฮงโกะ จากประเทศญี่ปุ่น

โพสเมื่อ: 25 กันยายน 2563

article-store-standard-test-21

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โพสเมื่อ: 19 กันยายน 2563

activity-meetting-parent-2563-1

การประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 7 กันยายน 2563

activity-wai-kroo-2563

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 19 สิงหาคม 2563

activity-globe-2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก โดยใช้หลักวิธีการของ Globe

โพสเมื่อ: 12 สิงหาคม 2563

activity-queen-sirikit-2563

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

โพสเมื่อ: 10 สิงหาคม 2563

กิจกรรมอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โรงเรียนศูนย์เคร

กิจกรรมอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โรงเรียนศูนย์เครือข่ายขยายผล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2563

activity-birthday-king-2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

โพสเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า ณ บริเวณสวนป่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

โพสเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2563

activity-pre-studie-1-2563

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2563

activity-princess-chulaborn-2563

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โพสเมื่อ: 4 กรกฎาคม 2563

activity-back-to-school-2563

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,…

โพสเมื่อ: 4 กรกฎาคม 2563

activity-back-to-school-m1-m4-1-2563

บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ในสถานการณ์ COVID-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

โพสเมื่อ: 4 กรกฎาคม 2563

activity-welcome-moe-covid-2563

คณะผู้บริหาร ครู ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาหลังเปิดภาคเรียน กรณีพิเศษ COVID-19

โพสเมื่อ: 4 กรกฎาคม 2563

activity-meeting-teacher-pre-back-to-school-2563

การประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์ COVID-19

โพสเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2563

activity-suntonpoo-2563

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 26 มิถุนายน 2563

activity-meetting-pre-back-to-school-2563

การประชุมบุคลากร แม่บ้าน นักการ ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563…

โพสเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563

activity-report-to-studie-m4-63

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 8 มีนาคม 2563

activity-report-to-studie-63

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 7 มีนาคม 2563

activity-patchim-2562

พิธีเทดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2563

activity-stop-bullying

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง STOP BULLYING เพื่อนกันไม่รังแกกัน โดยกลุ่มงานจิตเวช…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2563

activity-STEM-Acadsmic-English-Camp-of-Education-H

STEM Academic English Camp of…

โพสเมื่อ: 3 กุมภาพันธ์ 2563

activity-open-house-2563

กิจกรรมเปิดหอพัก (Open House) ประจำปี 2563

โพสเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2563

activity-scout-2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2563

activity-meeting-director-mukdahan

การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการและคณะผู้บริหารสถารศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

โพสเมื่อ: 31 มกราคม 2563

activity-studie-solder-m6

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสเมื่อ: 29 มกราคม 2563

activity-science-acadamy-2563

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับประถมปลายและค่ายวิชาการสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสเมื่อ: 27 มกราคม 2563

activity-smile-2562

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่ายแบ่งปันรอยยื้ม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 23 มกราคม 2563

activity-lecture-personality

กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ

โพสเมื่อ: 15 มกราคม 2563

activity-kaesad-rollback-2562

ค่ายแคแสดคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 15 มกราคม 2563

activity-google-pbl-design-thinking

การอบรมการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยโครงงานผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเพื่อการแก้ปัญหาชุมชนและนวัตกรรม

โพสเมื่อ: 12 มกราคม 2563

activity-exam-admission-round2-2563

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 11 มกราคม 2563

educate-kanjanapisek-schools-2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนกาญจณาภิเษกวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 26 ธันวาคม 2562

activity-king9-father-day-2562

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ…

โพสเมื่อ: 3 ธันวาคม 2562

thailand-japan-student-ict-fair-2019

งานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น ปี 2562

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

thailand-japan-game-programming-hackathon-2019-fin

การแข่งขันการออกแบบเกมส์ของนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ปี 2562

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

activity-loikathong-2562

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประจำปี 2562

โพสเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2562

ผู้ว่าราชการเป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ TJ-SIF 2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2562

บริการวิชาการ​ขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้าน​​วิทยาศาสตร์ 2562

บริการวิชาการ​ขยายผลการจัดการเรียนการสอนด้าน​​วิทยาศาสตร์ 2562

โพสเมื่อ: 3 พฤศจิกายน 2562

activity-olympiad-computer-2562

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 19 ตุลาคม 2562

activity-pcshs-esan-3-2562

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 บุรีรัมย์…

โพสเมื่อ: 17 ตุลาคม 2562

activity-mother-day

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 8 สิงหาคม 2562

activity-thai-language-2562

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2562

activity-king-birthday-2562

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

โพสเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2562

welcome-hiroshima-university-highschool

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน Hiroshima University High School

โพสเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2562

activity-training-iot-2562

กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี Internet of think (IoT)

โพสเมื่อ: 14 กรกฎาคม 2562

ดูข่าวเก่ากว่าปี 2019 >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]