pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student-news-traffic-guide-b2s-2-2563

แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563

like

       แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานเรือนพักนอนนักเรียนประจำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
1. นักเรียนและผู้ปกครองคัดกรองและรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนบริเวณทางเข้าประตูเรือนพักนอนชายและเรือนพักนอนหญิง
2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนที่เข้าเรือนพักนอนประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนที่เข้าเรือนพักนอนประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6
4. ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น
5. ให้นักเรียนประจำทุกคนตัดผมหรือมัดผมให้เรียบร้อย และมีสีผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนจึงจะสามารถรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนได้
6. ก่อนนำสัมภาระเข้าภายในเรือนพักนอน นักเรียนต้องได้รับการตรวจสอบสัมภาระจากครูผู้ปกครองประจำเรือนพักนอนก่อน จึงจะสามารถนำสัมภาระขึ้นบนเรือนพักนอนได้
7. ผู้ปกครองสามารถถือสัมภาระช่วยนักเรียนเข้าในบริเวณเรือนพักนอน แต่ไม่สามารถขึ้นบนเรือนพักนอนนักเรียนได้
8. นักเรียนต้องไม่นำสิ่งของที่ผิดระเบียบของเรือนพักนอน ได้แก่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ยกเว้น โคมไฟอ่านหนังสือ
- เครื่องดื่มน้ำอัดลมทุกชนิด/เครื่องดื่มหรือขนมที่มีส่วนผสมคาเฟอีนทุกชนิด/เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด
- บะหมี่/วุ้นเส้น กึ่งสำเร็จรูปทุกชนิด
9. ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมาส่งนักเรียนเดินรถตามระบบจราจรที่โรงเรียนกำหนดและจอดรถอย่างเป็นระเบียบ พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
10. ผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางกลับได้

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

หมายเหตุ การส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ
47 kB. 348 26 พฤศจิกายน 2563
แผนผังเส้นทางเดินรถในการส่งนักเรียน
965 kB. 282 26 พฤศจิกายน 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 242 | Views: 1,656 | Tags: #

| create: 26 พฤศจิกายน 2563 | post: 26 พฤศจิกายน 2563 | update: 26 พฤศจิกายน 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • student-news-table-of-final-2-2566
  ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 19 466 อ่านต่อ>>
 • student_news-table-midterm-exam-2-2566
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 25 656 อ่านต่อ>>
 • table-teach-2-2566
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 44 2,297 อ่านต่อ>>
 • student_new-table-study-2-2566
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 59 3,352 อ่านต่อ>>
 • student-news-backtoschool-2-2566
  แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 54 1,052 อ่านต่อ>>
 • student-news-final-exam-1-2566
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 73 1,771 อ่านต่อ>>
 • student_news-table-midterm-exam-1-2566
  ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 90 1,176 อ่านต่อ>>
 • student-news-washing-2566
  แนวปฏิบัติการส่งผ้าซัก ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 90 748 อ่านต่อ>>
 • student-news-backtoschool-1-2566
  แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 102 3,365 อ่านต่อ>>
 • student-news-dormitory-admis-1-2566
  แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566… 90 3,848 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teaching-1-2566
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 93 3,112 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-1-2566
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 169 6,475 อ่านต่อ>>
 • students-news-precamp-2566
  กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน… 91 1,228 อ่านต่อ>>
 • students-news-email-login-2566
  แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา… 93 2,605 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-exam-2-2565
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 107 2,911 อ่านต่อ>>
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 152 1,264 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-teach-2-2565
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 128 2,966 อ่านต่อ>>
 • student-news-table-studies-2-2565
  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับรักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 124 4,681 อ่านต่อ>>
 • student-news-guide-july-2565
  แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน และการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน 166 1,974 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-camp-66
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทางวิชาการโดย KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566… 178 1,091 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]