pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ news-smt2022-open

ประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

like

     *ระบบปิดรับสมัครแล้ว

   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Chulabhorn’s Science - Math Test 2022) ขึ้น ซึ่งจัดการทดสอบขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์อยู่เสมอ และกระตุ้นให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เพื่อบริการทางวิชาการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมัครเข้าสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบและสนามสอบ

          เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  และให้สมัครในนามของโรงเรียนที่นักเรียนกำลัง ศึกษาอยู่

          ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท จัดสอบ 2 วิชา  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาดังนี้

          1. วิชาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

          2. วิชาวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สามารถสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 15 เดือนตุลาคม 2565 ถึง วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

 
 
 • ขั้นตอนในการสมัครสอบ
 
กรณีสมัครออนไลน์ 
 1. ชำระเงินค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครก่อนกรอกแบบฟอร์มสมัครสอบพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้แนบเป็นหลักฐาน

          1.1 ชำระค่าสมัครสอบ ผ่านธนาคารโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชี

บัญชีธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี นายวิชาญชัย เลิศสงคราม

หมายเลขบัญชี 042-8490-991

          1.2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการอัปโหลดรูปหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทาง google form ในข้อที่ ๒ ในส่วนของหลักฐานการชำระเงิน

 
 
        2. กรอกข้อมูลการสมัคร

            กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน QR CODE หรือลิ้งค์ด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถสแกน QR CODE ดังกล่าวโดยใช้ Application Line หรือ เข้าผ่าน URL โดยตรงที่ลิงค์

ลิงค์กรอกใบสมัคร https://forms.gle/1dAXhbxXNWax3LRB6

            กรอกข้อมูลผู้สมัครตามรายละเอียดแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินเป็น file รูปภาพ หากโรงเรียนเดียวมีผู้สมัครหลายคน ท่านสามารถกรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ได้เช่นเดียวกัน โดยกรอกข้อมูลผู้ประสานงานและแนบไฟล์ข้อมูลผู้สมัครเป็นไฟล์ excel เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินเป็น file รูปภาพ

 

  
 สแกนกรอกใบสมัครออนไลน์
 
              3. ตรวจสอบสถานการสมัครสอบ

                 สามารถตรวจเช็คสถานะการสมัครได้ที่ https://smt2022.pccm.ac.th

 
       กรณีสมัครด้วยตนเองโดยตรง
          สามารถสมัครด้วยตนเองได้โดยตรง โดยส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครที่ห้องพักครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในวัน และเวลาราชการเท่านั้น
 • ประกาศรับสมัครสอบ

           วันเสาร์ที่ 15 เดือนตุลาคม 2565 ถึง วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ห้องสอบ

            ภายใน วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และเว็บไซต์ www.pccm.ac.th

 • ตารางสอบ
 
 •  ประกาศผลการสอบ

            โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะประกาศผลสอบใน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยประกาศผลสอบที่หน้าอาคาร 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และเว็บไซต์ www.pccm.ac.th

 


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
1,099 kB. 1,910 13 ตุลาคม 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 192 | Views: 9,898 | Tags: #

| create: 13 ตุลาคม 2565 | post: 13 ตุลาคม 2565 | update: 30 พฤศจิกายน 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • ืnews-calendar-holiday-1-2567
  ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการจัดการเรียนการสอนชดเชย ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 2 152 อ่านต่อ>>
 • news-precamp-2567
  กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567 19 1,415 อ่านต่อ>>
 • news-calendar-summer-2-2566
  ประกาศแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 23 418 อ่านต่อ>>
 • ืnews-sillapa-secondary-2566
  แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกด 75 486 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday-2-2566
  ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2566 75 920 อ่านต่อ>>
 • news-smt2023-result
  ประกาศผลการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (SMT 2023) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา… 109 3,591 อ่านต่อ>>
 • news-announce-target-back-to-school-2-66
  ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่… 101 769 อ่านต่อ>>
 • news-smt2023-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 106 2,394 อ่านต่อ>>
 • news-pccm-smt-2023
  ประกาศการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา… 117 1,591 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday28-6
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษ 28 ก.ค.-6… 130 992 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1… 124 1,093 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2566
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 127 961 อ่านต่อ>>
 • news-backtoschool-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเปิดภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา… 154 956 อ่านต่อ>>
 • news-announce-smt2022-result
  ประกาศผลการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Sci-Mat Test 2022) ประจำปีการศึกษา… 183 9,276 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 183 2,482 อ่านต่อ>>
 • news-ads-cu-library
  ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 218 3,101 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-open
  ประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 192 9,899 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-meeting-oct-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2 189 3,228 อ่านต่อ>>
 • ืnews-term-ending-1-2565
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน 189 1,652 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ 160 1,856 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]