pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ activity-training-research-and-develop-innovation

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนา วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 24 | Views: 462 | Tags: #

| create: 16 มีนาคม 2566 | post: 24 มีนาคม 2566 | update: 24 มีนาคม 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • activity-massage-for-sports
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดทางการกีฬา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 2 432 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-kwwyst
  ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร 2 55 อ่านต่อ>>
 • activity-back-to-school
  บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 9 366 อ่านต่อ>>
 • activity-precamp-m1m4-2566
  กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน… 11 1,809 อ่านต่อ>>
 • activity-training-research-and-develop-innovation
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยและพัฒนา วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดย รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรื 24 463 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-ans
  ต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 33 787 อ่านต่อ>>
 • activity-acadamiy-camp-paot-2566
  ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร 21 694 อ่านต่อ>>
 • admission-m1-2566-report-for-studies
  บรรยากาศการรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย… 34 1,698 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-march-2023
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม… 22 200 อ่านต่อ>>
 • activity-patchimnited-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ… 25 2,391 อ่านต่อ>>
 • activity-scout-redcross-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 25 27 1,848 อ่านต่อ>>
 • activity-meetting-parents-2-2565
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการฟังบรรยายพิเศษ โดยท่าน ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผอ.เกียรติคุณโรงเรียนกำเนิ 35 793 อ่านต่อ>>
 • activity-pcshs-hr-sumit-1-2566
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภร 37 542 อ่านต่อ>>
 • activity-openhouse-2023
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารจัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา… 39 836 อ่านต่อ>>
 • activity-vacine-student-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริการฉีดวัค 35 540 อ่านต่อ>>
 • activity-welcome-Oyama-college-KOSEN
  คณะครูผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับคระผู้บริหารจากสถาบันโคเซน(KOSEN) OYAMA COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น 43 770 อ่านต่อ>>
 • activity-vacine-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดหน่วยให้บริก 44 639 อ่านต่อ>>
 • activity-meeting-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2566 51 636 อ่านต่อ>>
 • activity-kaesad-back-to-locality
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมค่ายแคแสดคืนถิ่น ครั้งที่ 15 35 899 อ่านต่อ>>
 • activity-tamboon-65
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ปีการศ 37 924 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]