pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ student_successful-science-day-aword-2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

like

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 จากเวทีการแข่งขันต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • รางวัลเหรียญทอง

       การประกวดโครงงานสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพของรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวต่างๆ โดยใช้ผงสกัดจากธรรมชาติ ร่วมกับการวิเคราะห์ลายนิ้วมือด้วย Image Processing จัดทำโดย นายศุภมงคล สายสมบัติ, นางสาวปณิตา สีดาพันธุ์, นางสาวศุภาพิชญ์ โคตรโย
ครูที่ปรึกษา นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ และนายชวลิต บัวพรม ทั้งนี้โครงงานดังกล่าว จะเข้าแข่งขันในเวทีระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมงาน Regeneron ISEF โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป

 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

       แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน The 1st Computing Fair 2023 จัดโดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการแข่งขัน มีดังนี้ นางสาวเรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพงศกร แสงนาค ได้รับรางวัลชมเชย

 •  รางวัลชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาคหน่วยงานที่จัดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายธีรภัทร อ้วนแก้ว นักเรียนชั้น ม.5, นายสิปปกร ปิยะประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.5, นายธนวรรธน์วรดร โกพลรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาคหน่วยงานที่จัดคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายชยทัต ราชอาษา นักเรียนชั้น ม.6, นายอชิรวัฒน์ สลางสิงห์ นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.ปภาวรินทร์ สิทธิไกรพล นักเรียนชั้น ม.6

 • รางวัลชมเชย และคะแนนสูงสุดวิชาชีววิทยา

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน น.ส.บุญญอร จันทร์นนท์ นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.วิรัชยาภรณ์ สมศรี นักเรียนชั้น ม.6

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับ นายระพีภัทร จันคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาไอที จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนางสาวเรข์ณพัศ สุวรรณปริสุทธิ์ และนายพงศกร แสงนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เคมี สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี น.ส.นลินนิภา บุญสอน นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.วิรัชยาภรณ์ สมศรี นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.ฐิติภา สิมตะมะ นักเรียนชั้น ม.5

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายภูวดล บุญทศ นักเรียนชั้น ม.6, นางสาวธฤตวัน ทองสถิตย์ นักเรียนชั้น ม.6

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันนางสาวชนนิกานต์ บุทธิจักร นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.ธัญรดา แสงพิศาล นักเรียนชั้น ม.6

 • รางวัลชมเชย

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันนายธนพงศ์ สุรางค์กุล นักเรียนชั้น ม.6, นางสาวน.ส.น่านฟ้า สายสมบัติ นักเรียนชั้น ม.6

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • รางวัลชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายบารมี ธนสุขสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.4, น.ส.ณัฐชยา รัตนโกศล นักเรียนชั้น ม.5
, นางสาวกชกร หอมกลิ่น นักเรียนชั้น ม.6

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายกฤตย์ สุนทร นักเรียนชั้น ม.6, นายธนรัตน์ ประไชโย นักเรียนชั้น ม.6
, นางสาวบุญญอร จันทร์นนท์ นักเรียนชั้น ม.6

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • รางวัลชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(ภาคภาษาไทย) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายภูวดล บุญทศ นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.ชนนิกานต์ บุทธิจักร นักเรียนชั้น ม.6

 • รางวัลชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายอมรชัย สิเนหะวัฒนะ นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.ธัญรดา แสงพิศาล นักเรียนชั้น ม.6

 

มหาวิทยาลัยนครพนม

 • รางวัลชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน น.ส.ธัญรดา แสงพิศาล นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.กุลปภา จิรัปปภา นักเรียนชั้น ม.6, นายจารุพัจน์ ประภาแก้ว นักเรียนชั้น ม.6

 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางศิลปะ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน น.ส.กานต์สิริ สมคิด

 • รางวัลรางวัลชมเชย

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางศิลปะ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นางสาวปวรรณประภา โสมอินทร์ ครูที่ปรึกษา นายทิชชานนท์ ระดาฤทธิ์

 • รางวัลรางวัลชมเชย

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางศิลปะ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อ "วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน เด็กหญิงวรันธร ไกรพล ครูที่ปรึกษา นายทิชชานนท์ ระดาฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • รางวัลชนะเลิศ

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน นายภูวดล บุญทศ นักเรียนชั้น ม.6, นายอมรชัย สิเนหะวัฒนะ นักเรียนชั้น ม.6, น.ส.ชนนิกานต์ บุทธิจักร นักเรียนชั้น ม.6


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 129 | Views: 1,808 | Tags: #

| create: 21 สิงหาคม 2566 | post: 21 สิงหาคม 2566 | update: 24 สิงหาคม 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • student-successful-olympiad-21
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลและเป็นต 6 77 อ่านต่อ>>
 • student-successful-spacial-ysc2024
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ระ 19 752 อ่านต่อ>>
 • student-pcshs-physic-game-2567
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 10 ของกลุ่มโรง 49 531 อ่านต่อ>>
 • aword-yst2024-local
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการประกว 34 1,518 อ่านต่อ>>
 • student_successful-loikratong-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2566 75 1,137 อ่านต่อ>>
 • student_successful-KIDE-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award ในการเข้าร่วมประกวดโคร 94 1,736 อ่านต่อ>>
 • student-young-sci-camp-2566
  ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ในค่ายเวทีนักวิทยาสาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั 81 809 อ่านต่อ>>
 • student-success-rama-week-2566
  ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้า รางวัลในการแข่งขันตอบปั 84 762 อ่านต่อ>>
 • student_successful-SIIF-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมในงาน SIIF 2023 ณ กรุงโซล… 93 2,044 อ่านต่อ>>
 • student-success-EGAT-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเท 100 851 อ่านต่อ>>
 • student_successful-science-day-aword-2566
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 129 1,809 อ่านต่อ>>
 • student-success-sport-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล วูซูยุทธลีลา และหมากล้อม 106 1,111 อ่านต่อ>>
 • student-success-loeigames-2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่สามารถคว้ารางวัลในการแข่งข 102 1,576 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad2-66
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งข 103 1,693 อ่านต่อ>>
 • student-success-ITEX 2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคว้ารางวัล ในการประกวดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ใ 155 2,421 อ่านต่อ>>
 • student-successful-onet100-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนสอบ O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์… 123 1,810 อ่านต่อ>>
 • student-success-olympiad-bio2-2565
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีกา 206 2,295 อ่านต่อ>>
 • student-success-ysc2023
  แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัลที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเย 143 1,571 อ่านต่อ>>
 • aword-certificate-dec-jan-66
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มอบเกียนติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งข 118 1,139 อ่านต่อ>>
 • aword-ksef2023-online
  แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันโคร 155 1,264 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]