pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ ita2564-06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

like

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 7. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
 8. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ
 9. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 10. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
 11. พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา (พ.ศ.2551)
 12. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 13. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 14. พระราชบัญญัติลูกเสือ
 15. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 16. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
 17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 18. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 19. พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 20. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 21. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 22. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 23. พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 24. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 25. พระราชบัญญัติ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
 26. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
 27. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
 28. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 29. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 30. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 31. พระราชบัญญัติเงินเดือนของราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
 32. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542

Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2542
1,300 kB. 110 25 กันยายน 2564
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2545
122 kB. 94 25 กันยายน 2564
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2553
69 kB. 101 25 กันยายน 2564
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2562
148 kB. 96 25 กันยายน 2564
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
37 kB. 98 25 กันยายน 2564
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2550 (ฉบับที่ 2)
108 kB. 109 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
483 kB. 109 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
135 kB. 104 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
154 kB. 107 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
305 kB. 98 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษ
104 kB. 105 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
104 kB. 96 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
68 kB. 107 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา (พ.ศ.2551)
189 kB. 103 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
194 kB. 102 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
120 kB. 104 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติลูกเสือ
180 kB. 96 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 1 ปี 2547
121 kB. 100 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2555
134 kB. 108 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 ปี 2558
94 kB. 110 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ฉบับที่ 1 ปี 2548
165 kB. 103 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2555
107 kB. 113 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2534
1,189 kB. 106 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
62 kB. 96 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536
80 kB. 105 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543
175 kB. 98 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
78 kB. 104 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546
24 kB. 104 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550
120 kB. 109 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
120 kB. 105 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550
116 kB. 107 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
114 kB. 102 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546
251 kB. 101 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547
267 kB. 107 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
108 kB. 98 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
82 kB. 98 28 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
287 kB. 99 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
411 kB. 109 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
1,660 kB. 110 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
129 kB. 97 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
168 kB. 103 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
115 kB. 103 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
2,314 kB. 95 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
425 kB. 99 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับที่ 23 พ.ศ.2531
70 kB. 106 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติเงินเดือนของราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
54 kB. 98 29 กันยายน 2564
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542
87 kB. 98 29 กันยายน 2564


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 112 | Views: 1,315 | Tags: #

| create: 25 กันยายน 2564 | post: 25 กันยายน 2564 | update: 28 กันยายน 2564

บทความที่น่าสนใจ

 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2564 81 340 อ่านต่อ>>
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2564 91 428 อ่านต่อ>>
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 110 1,191 อ่านต่อ>>
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 113 1,202 อ่านต่อ>>
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 112 1,171 อ่านต่อ>>
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน 101 1,191 อ่านต่อ>>
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 106 1,207 อ่านต่อ>>
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 101 1,155 อ่านต่อ>>
 • การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 109 939 อ่านต่อ>>
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 112 1,198 อ่านต่อ>>
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 118 1,196 อ่านต่อ>>
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 110 1,210 อ่านต่อ>>
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 108 1,187 อ่านต่อ>>
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 109 1,211 อ่านต่อ>>
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 110 1,171 อ่านต่อ>>
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 115 1,213 อ่านต่อ>>
 • แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 1,216 อ่านต่อ>>
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 92 316 อ่านต่อ>>
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 105 1,378 อ่านต่อ>>
 • การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 114 1,178 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]