pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ ิorganization-board-science

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์

like

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษา
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ที่ปรึกษา
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
ที่ปรึกษา 
 นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ที่ปรึกษา
นายสุรพล นิติไกรพจน์
ที่ปรึกษา 
 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
รองประธานกรรมการ
 นางสาววีณา อัครธรรม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพจนีย์ เจนพนัส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์

 1. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

ประธานกรรมการ

 1. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธานกรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. นายธงชัย ชิวปรีชา

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณหรือผู้แทน

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือผู้แทน

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน

กรรมการ

 1. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัตกรรมแห่งชาติหรือผู้แทน

 

กรรมการ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการหรือผู้แทน

 1. ประธานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

กรรมการหรือผู้แทน

 1. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการและเลขานุการ

 1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

กรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการสำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
 
 
11
 

หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 96 | Views: 1,652 | Tags: #

| create: 1 ธันวาคม 2562 | post: 1 ธันวาคม 2562 | update: 1 ธันวาคม 2562

บทความที่น่าสนใจ

ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th