pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ news-parents-meetting-online-1-2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform)

like

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น

     ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงานของโรงเรียนและสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ เป้าหมายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบรวมทั้งการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเปิดโอกาสให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดยใช้ห้องประชุมออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมกำหนดการนี้

บันทึกการประชุม วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
310 kB. 621 9 มิถุนายน 2565


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 195 | Views: 1,280 | Tags: #

| create: 9 มิถุนายน 2565 | post: 9 มิถุนายน 2565 | update: 14 มิถุนายน 2565

บทความที่น่าสนใจ

 • ืnews-sillapa-secondary-2566
  แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกด 65 389 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday-2-2566
  ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2566 63 709 อ่านต่อ>>
 • news-smt2023-result
  ประกาศผลการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (SMT 2023) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา… 99 3,412 อ่านต่อ>>
 • news-announce-target-back-to-school-2-66
  ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่… 84 654 อ่านต่อ>>
 • news-smt2023-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 86 2,208 อ่านต่อ>>
 • news-pccm-smt-2023
  ประกาศการทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา… 97 1,442 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday28-6
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษ 28 ก.ค.-6… 109 854 อ่านต่อ>>
 • news-spacial-holiday-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศกำหนดวันหยุดพิเศษและการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1… 109 969 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2566
  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 119 876 อ่านต่อ>>
 • news-backtoschool-1-2566
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศเปิดภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา… 144 885 อ่านต่อ>>
 • news-announce-smt2022-result
  ประกาศผลการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Sci-Mat Test 2022) ประจำปีการศึกษา… 173 9,061 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 169 2,347 อ่านต่อ>>
 • news-ads-cu-library
  ประชาสัมพันธ์-แจ้งการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 187 2,391 อ่านต่อ>>
 • news-smt2022-open
  ประกาศรับสมัครการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 181 9,701 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-meeting-oct-2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2 176 3,012 อ่านต่อ>>
 • ืnews-term-ending-1-2565
  ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน 175 1,564 อ่านต่อ>>
 • student-news-kosen-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ 149 1,734 อ่านต่อ>>
 • news-pcshsm-library
  แจ้งวิธีการเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ PCSHSM Library สำหรับผู้บริหาร ครู… 232 4,203 อ่านต่อ>>
 • news-parents-meetting-online-1-2565
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไล 195 1,281 อ่านต่อ>>
 • new-metting-parents-1-2565
  กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.6… 189 1,725 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]