pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ Category

ข่าวสำหรับนักเรียน

student-news-table-of-midterm-1-2567

ตารางสอบวัดผลกลางภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1…

โพสเมื่อ: 8 กรกฎาคม 2567

student-news-tableteach-1-2567-update

ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2567

student-news-timetable-1-2567-update

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2567

student-news-dormitory-admis-1-2567

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 9 พฤษภาคม 2567

student-news-backtoschool-1-2567

แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567…

โพสเมื่อ: 5 พฤษภาคม 2567

students-news-email-login-2567

แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าใหม่…

โพสเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2567

student-news-tableteach-1-2567

ตารางสอนสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 1 พฤษภาคม 2567

student-news-timetable-1-2567

ตารางเรียนสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โพสเมื่อ: 1 พฤษภาคม 2567

student-news-table-of-final-2-2566

ตารางสอบวัดผลปลายภาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ภาคเรียนที่ 2…

โพสเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2567

student_news-table-midterm-exam-2-2566

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

โพสเมื่อ: 21 ธันวาคม 2566

table-teach-2-2566

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 29 ตุลาคม 2566

student_new-table-study-2-2566

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 29 ตุลาคม 2566

student-news-backtoschool-2-2566

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โพสเมื่อ: 24 ตุลาคม 2566

student-news-final-exam-1-2566

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 14 กันยายน 2566

student_news-table-midterm-exam-1-2566

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

โพสเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2566

student-news-washing-2566

แนวปฏิบัติการส่งผ้าซัก ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 8 พฤษภาคม 2566

student-news-backtoschool-1-2566

แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 7 พฤษภาคม 2566

student-news-dormitory-admis-1-2566

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 4 พฤษภาคม 2566

student-news-table-teaching-1-2566

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2566

student-news-table-studies-1-2566

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2566

students-news-precamp-2566

กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน…

โพสเมื่อ: 29 เมษายน 2566

students-news-email-login-2566

แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 28 เมษายน 2566

student-news-table-exam-2-2565

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

โพสเมื่อ: 8 ธันวาคม 2565

student-news-table-teach-2-2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 25 ตุลาคม 2565

student-news-table-studies-2-2565

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับรักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 25 ตุลาคม 2565

student-news-guide-july-2565

แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน และการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรือนพักนอน 30-31 ก.ค. 65

โพสเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2565

student-news-kosen-camp-66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทางวิชาการโดย KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566…

โพสเมื่อ: 15 มิถุนายน 2565

student-news-guide-for-study-version-2

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 11 มิถุนายน 2565

student-news-guide-for-pass-1-2565

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเข้า – ออก นอกบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 11 มิถุนายน 2565

student-news-dormitory-admis-1-2565

แนวปฏิบัติในการรับรายงานตัวนักเรียนก่อนเข้าเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2565

student-news-table-teach-1-2565

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565

student-news-table-studies-1-2565

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับรักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565

student-news-dormitory-list-1-2565

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565…

โพสเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2565

student-news-back-to-school-1-2565

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแนวปฏิบัติในการมารายงานตัวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย…

โพสเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2565

student-news-kosen-2022

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อที่ KOSEN

โพสเมื่อ: 29 มีนาคม 2565

ตารางสอบการปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบการปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2565

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 28 ธันวาคม 2564

student-news-teaching-learning-guide-2-2564

กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสเมื่อ: 4 พฤศจิกายน 2564

student-news-books-list-2564

รายการหนังสือดีที่นักเรียนควรอ่านเลือกสรรโดยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2564

student-news-dormitory-admis-2-2564

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการรายงานตัวเข้าเรือนพักนอนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โพสเมื่อ: 29 ตุลาคม 2564

student-news-back-to-school-2-2564-guide

แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

โพสเมื่อ: 28 ตุลาคม 2564

ืstudent-news-dormitory-list-2-2564

แจ้งนักเรียนทุกคนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 28 ตุลาคม 2564

table-teaching-2-2564

ตารางสอนสำหรับครู ในการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564

table-studies-2-2564

ตารางเรียน สำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564

student-news-spacial-school-closed-5jul21

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 5-18 กรกฏาคม 2564

โพสเมื่อ: 6 กรกฎาคม 2564

student-news-dormitory-management-1-2564

แจ้งรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2564

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: 3 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนศึกษาต่อ KOSEN ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนศึกษาต่อ ณ National Instatute of…

โพสเมื่อ: 12 มีนาคม 2564

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 10 มีนาคม 2564

student-news-oxford-placement-2-2020

ตารางการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Oxford Placement Test ตามมาตรฐาน…

โพสเมื่อ: 1 มีนาคม 2564

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

ประกาศหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

โพสเมื่อ: 7 ธันวาคม 2563

student-news-dormitory-management-2-2563

แจ้งการจัดรายชื่อนักเรียนประจำเรือนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563

student-news-traffic-guide-b2s-2-2563

แจ้งแนวปฏิบัติในการส่งนักเรียนเข้าเรือนพักนอนนักเรียนประจำ ในวันที่ 28 – 29…

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563

students-new-additional-group2-subjects-2-2563

แจ้งลิงค์สำหรับการสมัครเรียนวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2563

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการเปิดภาคเรียนที่…

ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการเปิดภาคเรียนที่…

โพสเมื่อ: 27 ตุลาคม 2563

sืtudents-news-final-exam-1-2563

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 8 ตุลาคม 2563

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 18 สิงหาคม 2563

student-news-hub-crouse-2563

แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายห้องเรียนและใบชำระเงิน Hub ภาคเรียนที่ 1 /2563

โพสเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2563

ืstudent-new-register-groups

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563

โพสเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2563

student-news-dormitory-list-2563

แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 23 มิถุนายน 2563

table-teaching-2-2563

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 18 มิถุนายน 2563

table-studies-1-2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ: 18 มิถุนายน 2563

student-news-add-crouse-group2-1-2563

ขั้นตอนการสมัครวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2563

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา…

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 7 พฤษภาคม 2563

student-news-email-student-new

แจ้งวิธีการเปิดใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา…

โพสเมื่อ: 4 เมษายน 2563

แจ้งวิธีการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียน

แจ้งวิธีการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 28 มีนาคม 2563

รับสม้ครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสม้ครนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 8 มกราคม 2563

ตารางสอบกลางภาค 2 / 2562

ตารางกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 2 ธันวาคม 2562

table-studie-teaching-2-2562

แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2562

โพสเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2562

ดูข่าวเก่ากว่าปี 2019 >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th