pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-office-man-result-2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

like

recruit-office-man-result-2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

     ------------------------------------------------       

                   ตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน นั้น

บัดนี้  การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและการขึ้น

บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น เวลา ๑ ปี  นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก  เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่  หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  และอายุบัญชีถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

 • ผู้นั้นไม่รายงานตัวตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กำหนด
 • ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
 • ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์
 • ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด

 

                   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ ๑   มารายงานตัวที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ในวันที่  ๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐  น.  ณ ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน  ๓  ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน  ๓  ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ                               จำนวน  ๓  ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขามุกดาหาร    จำนวน  ๓  ฉบับ
 • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                         จำนวน  ๓  ฉบับ
 • อากรแสตมป์

อนึ่ง หากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ให้ไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก

ต้องแจ้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ภายใน  ๗ วัน

                         ทั้งนี้  หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดจ้างตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ    จะไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งหรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจัดจ้าง  และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

     ประกาศ ณ วันที่   ๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
127 kB. 66 3 มีนาคม 2563


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 25 | Views: 506 | Tags: #

| create: 3 มีนาคม 2563 | post: 3 มีนาคม 2563 | update: 3 มีนาคม 2563

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-teacher-sport-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 22 270 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-sport-list-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึก 24 447 อ่านต่อ>>
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 22 411 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-result-2563
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 25 507 อ่านต่อ>>
 • recruit-man-office-result-2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 19 694 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 39 811 อ่านต่อ>>
ดูข่าวย้อนหลัง >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th