pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-patsadu-man1-2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปวส. เงินเดือน 11,500 บาท

like

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

                 ..............................................................................

       ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

                   (1) มีสัญชาติไทย

                   (2) สามารถปฏิบัติงานในลักษณะโรงเรียนประจำได้

                   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                   (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

                   (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคใดตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

                   (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

                   (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

                   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

                   (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                   (14) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน

 

                   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับพระภิกษุ และสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคง
สมณเพศอยู่ในวันสอบ

 

 • หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

          (1) ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
                     (2) ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
                     (3) ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
                     (4) จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินสำหรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
                     (5) รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงินสำหรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
                     (6) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
                     (7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมอบหมาย

         

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   (1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ  

                   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

                   (3) ต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ

 

 1. การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการและบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 • เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายในคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 3 รูป

                   (2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่วิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และใบรายงานผลการศึกษา สำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                   (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 และออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

                   (5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

         

 • เงื่อนไขในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

         

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ http://www.pccm.ac.th

 

 1. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
 •  ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ดังต่อไปนี้

                   (1) ความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

                   (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

         

 • ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้

                    (1) ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์

                    (2) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

                    (3) วุฒิภาวะทางอารมณ์

                    (4) การมีปฏิภาณไหวพริบ

                    (5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจคติและอุดมการณ์

 

 1. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566ตามกำหนดการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

วัน/เวลา

รายการ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

หมายเหตุ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
09.00 – 10.00 น.

 

 

10.20  น. เป็นต้นไป

 

 

 

ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

ภาค  ข  ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์

 

50 คะแนน

 

 

50 คะแนน

 

 

 

         

 1. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก  และภาค ข แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อยตามลำดับ

 

 1. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และทางเว็บไซต์  

http://www.pccm.ac.th ทั้งนี้ จะมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก

 

 1. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

          (1) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง ตามที่ประกาศนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างแล้ว แต่ไม่มาตามกำหนดในการเรียกตัวนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง

          (2) การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ที่ประกาศรับสมัคร โดยจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการและบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

          (3) การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับที่ที่ได้รับการจ้างเป็นรายบุคคล ด้วยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัว ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง

 

 1. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

          ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

          (1) ได้รับการจ้างไปแล้ว

          (2) ขอสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง

          (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กำหนด

          (4) ไม่อาจไปปฏิบัติงานตามวันที่กำหนดได้

          ทั้งนี้ ผู้ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามข้อ 3. และข้อ 4. ไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้น ยังไม่ยกเลิก และมีเหตุผลอันสมควรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ตามเดิมอีกก็ได้

          (5) กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศนี้ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศนี้ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดจ้างแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
169 kB. 104 17 กุมภาพันธ์ 2566


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 59 | Views: 997 | Tags: #

| create: 17 กุมภาพันธ์ 2566 | post: 17 กุมภาพันธ์ 2566 | update: 17 กุมภาพันธ์ 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-foodstore-result-2567
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 1 65 อ่านต่อ>>
 • recruit-appoint-foodstore-2567
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 5 148 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำ 9 189 อ่านต่อ>>
 • purchase-foodstore-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอา 12 512 อ่านต่อ>>
 • recruit-list-nakkarn-2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักการภา 20 504 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-dormitory-man-result-2566
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย 40 518 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor1-2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 24 1,041 อ่านต่อ>>
 • recruit-dormitory-teacher-man-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำเ 21 740 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-man-dormitory-2566
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา 26 784 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor-2566-2
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 25 464 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor-2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 46 548 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-result-2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียนปร 43 453 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-list-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน เย็น ปีการศึกษา 2566 53 381 อ่านต่อ>>
 • recruit-patsadu-man1-2566-result
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที 75 1,090 อ่านต่อ>>
 • recruit-pasadu-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 73 527 อ่านต่อ>>
 • recruit-patsadu-man1-2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 59 998 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 77 1,450 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-result
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 74 863 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค 83 646 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-2022-shift1
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปวส. เงินเดือน… 73 473 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]