pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ recruit-office-man-2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

like

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

--------------------------------------------

                    ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้   

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                         ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  1  อัตรา อัตราจ้าง  9,000.-  บาท/เดือน  โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

                    1.1 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

                    1.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ รวมทั้งระบบ E- Office

1.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

1.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

1.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ระยะเวลาการจ้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะดำเนินการจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว 

 1. 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านสาขาวิชา การบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การตลาด การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลขานุการ  

2.3 มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

2.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

2.5 ต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ

 

 1. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน

               3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องอำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

              3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                              3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน  3  รูป

                              3.2.2 สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิ และหรือสำเนาแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

                              3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ

                              3.2.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ  

                              3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

                              3.2.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล  เป็นต้น

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 1. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

 1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไปความสามารถทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 2. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่  คะแนนเต็ม  50 คะแนน                       
 1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตามตารางการคัดเลือก ดังนี้

วันที่

เวลา

วิชาที่สอบ

วิธีการคัดเลือก

24 กุมภาพันธ์ 2566

09.00 – 10.30 น.

 

11.00 น. เป็นต้นไป

 

ความรู้ความสามารถตามขอบข่าย

ภารกิจและหน้าที่ (50 คะแนน)

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (50 คะแนน)

สอบข้อเขียน

 

สอบสัมภาษณ์

                   

 1. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มโดยจัดรียงลำดับคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

 1. การประกาศผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้จะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกจ้างทันที่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 1. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
 2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด
 3. ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างแล้ว
 4. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์
 5. ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดเวลาที่ได้รับการจ้างได้
 6. การจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกลําดับที่ 1 จะต้องมารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หากไม่รายงานตัวทําสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์

                    ประกาศ ณ วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2566


Files for Download

รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาด จำนวนดาวน์โหลด วันที่อับเดรต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
938 kB. 210 3 กุมภาพันธ์ 2566


หน้าแรก

Author: khanchai | Like: 77 | Views: 1,449 | Tags: #

| create: 3 กุมภาพันธ์ 2566 | post: 3 กุมภาพันธ์ 2566 | update: 3 กุมภาพันธ์ 2566

บทความที่น่าสนใจ

 • recruit-foodstore-result-2567
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 1 59 อ่านต่อ>>
 • recruit-appoint-foodstore-2567
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 5 142 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-store-list-2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำ 9 185 อ่านต่อ>>
 • purchase-foodstore-2567
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอา 12 511 อ่านต่อ>>
 • recruit-list-nakkarn-2567
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งนักการภา 20 504 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-dormitory-man-result-2566
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย 40 518 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor1-2567
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 24 1,041 อ่านต่อ>>
 • recruit-dormitory-teacher-man-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประจำเ 21 740 อ่านต่อ>>
 • recruit-teacher-man-dormitory-2566
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำเรือนพักนอนชาย จำนวน 1 อัตรา 26 784 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor-2566-2
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 25 464 อ่านต่อ>>
 • recruit-janitor-2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง 46 548 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-result-2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น ในโรงเรียนปร 43 453 อ่านต่อ>>
 • recruit-food-list-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเช้า กลางวัน เย็น ปีการศึกษา 2566 53 381 อ่านต่อ>>
 • recruit-patsadu-man1-2566-result
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที 75 1,090 อ่านต่อ>>
 • recruit-pasadu-2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 73 527 อ่านต่อ>>
 • recruit-patsadu-man1-2566
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 59 997 อ่านต่อ>>
 • recruit-office-man-2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 77 1,450 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-result
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 74 863 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-list
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค 83 646 อ่านต่อ>>
 • recruit-technician-2022-shift1
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ปวส. เงินเดือน… 73 471 อ่านต่อ>>
ดูข่าวทั้งหมด >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]