pcshsm logo

เว็บไซต์ Education Hub

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลโรงเรียน

ตราโรงเรียน
Home \ Article \ Category

เนื้อหาเมนู

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โพสเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2566

อุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

อุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 31 สิงหาคม 2565

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง…

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง…

โพสเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง…

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง…

โพสเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มกิจการนักเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ

กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มกิจการนักเรียน

กลุ่มกิจการนักเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน

กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มวิชาการ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

แผนผังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

แผนผังโรงเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

พันธกิจ

พันธกิจ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ความร่วมมือในระดับประเทศ

ความร่วมมือในระดับประเทศ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากร

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

สถานที่ตั้งโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

การแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

โอลิมปิควิชาการ

การแข่งขันโอลิมปิควิชาการ

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

การจัดการเรียนการสอน Education Hub

การจัดการเรียนการสอนโครงการศูนย์กลางการเรียนรู้ Education Hub

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2554 (ฉบับปรับปรุง 2557)

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง…

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง 2555)

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับปรับปรุง…

โพสเมื่อ: 1 ธันวาคม 2562

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2562

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โพสเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2562

ดูข่าวเก่ากว่าปี 2019 >>

12 PCSHS กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

PCSHS Chiangrai PCSHS Phitsanulok PCSHS Lopburi PCSHS Loei PCSHS Mukdahan PCSHS Burirum PCSHS Phathum Thani PCSHS Chonburi PCSHS Phetchaburi PCSHS Nakhon Si Thammarat PCSHS Trang PCSHS Satun

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

Australian Mathematics And Science High School Salisbury East High School Hiroshima University Supper Science High School

เครือข่ายผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง-แจ้งการโอนเงิน นักเรียน-พิมพ์ใบมอบอำนาจ

สารสนเทศโรงเรียน

ระบบจัดการสารสนเทศโรงเรียน ระบบจัดการแผนงานโครงงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ Grader Code Programming โอลิมปิควิชาการ ไทย-日本-English Dictionary ระบบจองห้องประชุมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย Education Hub

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ(กบข) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) EDUZONE

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เลขที่ 281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]