โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นม.1ปีการศึกษา2559

 

ชมวีดีโออธิบายการสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

       

 กำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

       ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในลักษณะโรงเรียนประจำ

       เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                    ๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๕๘และมีผลการเรียนดังนี้

                    ๑.๑.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

     ๑.๑.๒ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่๔และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

     ๑.๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

                            ๑.๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

                            ๑.๓ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน

                            ๑.๔ มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

                            ๑.๕ มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

                            ๑.๖ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

 

๒. จำนวนที่รับเข้าเรียน

                    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)แต่ละแห่งจะรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๙๖คนต่อโรงเรียน (๔ ห้อง ห้องละ ๒๔ คน)
โดยแบ่งการรับนักเรียนเป็น๒ กลุ่ม ดังนี้

                    ๒.๑ กลุ่มที่ ๑จำนวน ไม่น้อยกว่า ๘๘คน รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภททุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แห่งนั้นๆ ตามรายละเอียดในตาราง ๑

                    ๒.๒ กลุ่มที่ ๒ จำนวนไม่เกิน ๘ คน โดยรับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนต่อไปนี้

                             ๒.๒.๑โรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนดีศรีตำบล ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๒.๒ โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน๒๐๐คน/โรงเรียน

                             ๒.๒.๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

๒.๒.๔โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

                             ๒.๒.๕โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

                             ๒.๒.๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

แห่งนั้นๆตามรายละเอียดตาราง ๑

 

๓. พื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

                    นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แห่งใดดังรายละเอียดในตารางข้างล่าง

มีสิทธิ์สมัคร เข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย แห่งนั้น เท่านั้นถ้า  สมัครผิดพื้นที่จะไม่ได้รับการพิจารณาใด ๆ

 

โรงเรียน

จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ที่ตั้ง: หมู่ที่ ๖ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  ๔๙๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐-๔๒๖๖-๐๔๔๒                                       

โทรสาร :  ๐-๔๒๖๖-๐๔๔๒

websitehttp//www.pccm.ac.th

e-mail : pccmdh@hotmail.com

ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์  มีศิริ  ๐๘-๑๐๕๓-๙๐๖๖

มุกดาหาร     

อุบลราชธานี

กาฬสินธุ์      

นครพนม   

ยโสธร               

ร้อยเอ็ด        

อำนาจเจริญ

 

๔.  การสมัครและการสอบรอบแรก 

                    ๔.๑ การสมัครสอบ

                    ผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะถือว่าสมัครสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยต้องชำระเงินค่าสมัครสอบรายวิชาละ ๑๐๐ บาท รวม ๒ วิชาเป็นเงิน ๒๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนด เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดสอบ

๔.๒ วิธีการและรายละเอียดการสมัคร  

          นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

                             ๔.๒.๑ ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/  และคลิกที่เมนู “การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์และส่งข้อมูล  ผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)

                             ๔.๒.๒ ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงินภายในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๘

                             ๔.๒.๓ ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารทุกรายการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. ใบสมัคร ที่พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบการรับสมัครของสสวท.

๒. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ป.๔ และ ป.๕ หรือ  ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (สามารถดาวโหลดได้ตามเว็บไซต์ตาราง ๑)

๓. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

ไปยัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่สมัครเรียน (ตามที่อยู่ในตาราง ๑)  ภายในวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๘ (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์)หากไม่ส่งใบส่งเอกสารดังกล่าวถือว่าไม่สมัครสอบ

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ให้ท่านส่งมาที่

กลุ่มงานวิชาการ งานรับนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445

ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์  มีศิริ  โทร. 081-0539066

 

                             ๔.๒.๔ โรงเรียนจะทำการตรวจคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ แต่ยังมีสิทธิ์สอบตามโครงการอัจฉริยภาพของ สสวท. และหากผ่านการคัดเลือกไปแล้วทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตรวจพบว่านักเรียน
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน

                             ๔.๒.๕ นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ให้ถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง ๒ วิชา และ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินทางเว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/ หรือ www.ipst.ac.th

                              ๔.๒.๖ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และประสงค์จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานตามข้อ ๔.๒.๓ และ หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดยส่งหนังสือรับรองไปที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่นักเรียนประสงค์สมัครเข้าเรียน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อโรงเรียนจะดำเนินการจ่ายค่าสมัครให้

                     ๔.๓  วันรับสมัคร และการชำระเงิน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๔ การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ทางเว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/ หรือ www.ipst.ac.th

๔.๕  กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ รอบแรก

 ตารางสอบรอบแรก

วัน

เวลา

วิชาที่สอบ

วันเสาร์ที่๑๔ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๕๘

เวลา  ๐๙.๓๐ น. -๑๑.๓๐ น.

เวลา  ๑๓.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

๔.๖   สถานที่สอบรอบแรก  

               สอบ ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สอบตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและศูนย์สอบในกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่สอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๔.๗  สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ

           ๔.๗.๑  บัตรประจำตัวสอบ

           ๔.๗.๒  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน

           ๔.๗.๓  ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า และ ยางลบดินสอ

๔.๘ เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบรอบแรก       

                             ๔.๘.๑ คณิตศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ถึงปีที่ ๖และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

                              ๔.๘.๒ วิทยาศาสตร์  ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

                    ๔.๙ การตรวจข้อสอบ  

          การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคำตอบในกระดาษคำตอบต้องใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง

๕.  กำหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

                    ๕.๑  กำหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก

                   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) แต่ละแห่งจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสองทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศ
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

          ๕.๒ จำนวน และเกณฑ์พิจารณา ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง

          จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองจะประกาศเป็น ๒ กลุ่มดังนี้

                   ๑) กลุ่มที่ ๑ (ดูความหมายในข้อ ๒.๑)จำนวน๒๗๕คน

                           ๒) กลุ่มที่ ๒ (ดูความหมายในข้อ ๒.๒) จำนวน๒๕คน

                โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ (ที่ปรับให้มีอัตราส่วนที่เท่ากันแล้ว ๑๐๐ คะแนน) รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับของแต่ละกลุ่ม หากกลุ่มใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน
ที่กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ลำดับถัดไปของอีกกลุ่มจนครบ จำนวน ๓๐๐ คน

๖. การสอบรอบสอง

                   นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศตามข้อ ๕.๒ จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง ในวัน เวลา สถานที่ ตามที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ที่ตนเองสมัครเข้าเรียน จะได้ร่วมกันกำหนด  ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศผลการสอบรอบแรก

๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

           การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบครบทุกวิชา เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ปีการศึกษา๒๕๕๙จะประกาศผลภายในวันที่๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและติดประกาศ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนและทางจดหมายถึงตัวนักเรียนผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะตัวจริงและตัวสำรอง

.  การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง

            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้ง ๑๒แห่งขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้นในการขอดูคะแนนโดยสามารถยื่นคำขอโดยตรงได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนภายใน๕วันทำการหลังประกาศผลสอบ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 2559  573 kB  
ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัคร (pdf)  163 kB  
ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัคร (word 1998-2003) -
ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัคร (word 2007-2013) -

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559


เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

 

 

ลำดับที่: 227 หมวดหมู่: ข่าวการรับนักเรียน alias: 2015062902
 แก้ไขล่าสุด:  :1   กันยายน   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 85199 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4119แผนผังสนามสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร.....7545รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563..18652รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1ปีการศึกษา2563..16539ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.4-ประจำปีการศึกษา2563..16331ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ประจำปีการศึกษา2563..3627ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่6)..2504ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่5)..1367ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่4)..2063ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่5)..2052ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่4)..1880ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่3)..2216ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่3)..1502ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.1ประจำปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่1)..1708ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่2)..2743ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่2)..2224ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.4ประจำปีการศึกษา2562..2653ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.1ประจำปีการศึกษา2562..2590ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่1)..4129ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่1)..2698ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1และม.4โครงการEducationHubประจำปีการศึกษา2562.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,179  ครั้ง
  • เดือนนี้:  1,408  ครั้ง
  • ปีนี้:  271,849  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  6,035,102  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย