โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 

อักษรพระนามย่อ จ.ภ. ภายใต้มงกุฎรัศมี

แถบแพรชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 

ประวัติความเป็นมา

 

       โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความ เป็นอยู่และการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล โดยให้โอกาส แก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งนี้ได้ จัดตั้งโรงเรียนจำนวน12 แห่ง ในทุกเขตการศึกษาโดยได้รับพระราชทาน นามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn’ s College ” พร้อมทั้ง พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ดำเนินการ จัดพิธีวาง ศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2537 มีที่ตั้ง โรงเรียนอยู่ที่บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร บนที่ดินสาธารณ- ประโยชน์ที่สภาตำบลบางทรายใหญ่และชุมชน บ้านหนองหอย มอบให้จำนวน 79 ไร่ และประชาชนบริจาคเพิ่มเติมจำนวน 13 ไร่ รวมพื้น ที่ทั้งหมดเป็น 92ไร่หลังจากประกาศจัดตั้งโรงเรียนสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดมุกดาหาร แต่งตั้ง นายยงยุทธ สายคง ผู้อำนวยการโรงเรียน นวมินทราชู ทิศ อีสาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายรุ่งโรจน์ อุ่นชัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และนายเสวก กลางประพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 -2554 นายเสนอ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการคนที่ 3 ตั้งแต่ปี 2555-2556 และ นายชาตรี ประดุจชนม์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง 

       กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย มุกดาหาร ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ บนที่ดินสาธารณประโยชน์ที่สภาตำบล บางทรายใหญ่และชุมชนบ้านหนองหอยมอบให้ จำนวน ๗๙ ไร่ และประชาชนบริจาคเพิ่มเติมจำนวน ๑๓ ไร่ โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากโรงงานน้ำตาลจำนวน ๗ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น ๙๙ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มีพระชนมายุครบ ๓ รอบ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และต้องการพัฒนานักเรียนให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งโรงเรียนรับนักเรียนทั้งประจำ และไปกลับ โรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘

     

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เปิดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) และเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยา ศาสตร์ภูมิภาค (Regional science school) 

 

 • ๔ เมษายน ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ให้เปิดสอนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทั้งอยู่ประจำ และไป-กลับ สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๘ รับนักเรียนรุ่นแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ใช้โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร เป็นสถานที่จัดการเรียนรู้
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ย้ายเข้ามาจัดการเรียนรู้ในสถานที่ปัจจุบัน
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จัดการเรียนรู้ภาคภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ระดับละ ๑ ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

   

  ผู้บริหารโรงเรียน

   

  ๑. นายยงยุทธ สายคง พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคนแรก

  ๒. นายรุ่งโรจน์ อุ่นชัย พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๑ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกซึ่งต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๓. นายเสวก กลางประพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

  ๔. นายเสนอ กลางประพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

  ๕. นายชาตรี ประดุจชนม์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

   

   
  คำขวัญ

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

   ปรัชญา

  ปญฺญา ยตถํ วิปสฺสติ

  คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

   สีประจำโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์: Spathodea campanulata P.Beauv.

  ชื่อวงศ์: BIGNONIACEAE

  ชื่อเรียก: แคแสด

  ลักษณะ:ไม้ยืนต้นขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ค่อนข้างทึบ ใบ เป็นใบประกอบ มีก้านช่อดอกยาว

  เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบย่อยมี 3-6 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียวขอบใบเรียบ ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด

  มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อมีดอกจำนวนมากและทยอยบานคราวละ 2-6 ดอก มีขนาดผ่าศูนย์กลาง 6-9 ซม.

  ลักษณะเป็นถ้วย ผิวเป็นสันตามยาวตื้นๆ กลีบดอกมีสีแดงส้ม ผล เป็นฝักรูปเรือสีดำ เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว

  ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก

  การกระจายพันธุ์: ไม้ถิ่นกำเนิดต่างประเทศ นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการหรือริมทางทั่วไป

  ประโยชน์: เป็นไม้ประดับ เปลือก ใบ ดอก ผล ใช้พอกแผล รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง

 

ลำดับที่: 1 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: history
 แก้ไขล่าสุด:  :27   สิงหาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 4158 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
23710รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆของโรงเรียน..6405กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน..17676ติดต่อเรา..6615กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ..5496กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..4809กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..6241กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา..6549กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..7464กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..6901กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..8536กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์..10659กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..4083ลงทะเบียนศิษย์เก่า..4974แคแสดคืนถิ่น2557..5375ศิษย์เก่าสัมพันธ์..2551กระดานข่าวEducationHub..2608กิจกรรมEducationHub..29481หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..5424ข้อมูลครูและบุคลากร..2619ข้อมูลจำนวนนักเรียนeducationhub.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  31  ครั้ง
 • เดือนนี้:  20,208  ครั้ง
 • ปีนี้:  424,757  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  8,500,174  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย