โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทำเนียบกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 

นายประสาน สุคำภา
วท.บ.ชีววิทยา
วท.ม.ชีววิทยา Cert.Sc.Ed.(HOTS)
ค.ม.การบริหารการศึกษา
e-mail: s.prasan@pccm.ac.th

Mobile Phone:

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า

 

นางสาวขณิษฐา   ปิตผ่าย

กศ.บ.คหกรรมศาสตร์

ป.บัณฑิตการศึกษาพิเศษ

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

e-mail: p.kanittha@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และยานพาหนะ

 

 นางเบญจรัตน์   สุคำภา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา(ชีววิทยา)

e-mail: s.benjarat@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานสารบรรณและธุรการ

 

นายสมคิด   รูปเหมาะ

ค.บ.ฟิสิกส์

วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

e-mail: r.somkid@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

 

นางสาวอรุญรัตน์   ยืนยง

ศศ.บ.วัฒนธรรมศึกษา

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: 

Mobile Phone:

หัวหน้างานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมชุมชน

 

นางสาวพัดชา   บุตรดีวงศ์

วท.บ.คณิตศาสตร์

วท.ม.สถิติประยุกต์

e-mail: 

Mobile Phone:

หัวหน้างานเลขานุการคณะทำงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์

ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

ศศ.ด.ภาษาอังกฤษศึกษา

e-mail: s.suwiwat@pccm.ac.th

Mobile Phone:

หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ชุมชนภายในโรงเรียน

 

นางสาวสิริน   จำนรรจ์สิริ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ป.บัณฑิตการสอนภาาาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

e-mail: 

Mobile Phone:

หัวหน้างานกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียน

 

นางสาวสุพัชชา   ทองกาล

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: t.suphatcha@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายอภิชาติ    ผิวงาม

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

e-mail: p.apichart@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

e-mail: w.khanchai@pccm.ac.th

Mobile Phone: 088-3779930

คณะทำงาน

 

นางสาวชลธิชา   มูลศรี

ค.บ.ฟิสิกส์

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายธนบัตร   กองแก้ว

ศษ.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

e-mail: kroobell@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางสาวณัฐกชนันท์   ทองคำ

วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายประสิทธิ์   ภูหัวไร่

วท.บ.เคมี

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: 

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายมานะชัย   วงศ์ประชา

ศป.บ.ทัศนศิลป์

ศป.ม.ทัศนศิลป์ศึกษา

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: w.manachai@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางสาวศันสนีย์   บุญสนิท

ค.บ.คณิตศาสตร์ (เกีนรตินิยมอันดับ 1)

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายวีระศักดิ์   พันที

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายมนัส พันโกฎิ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางสาววรรณภา   ไชยราช

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางสาววรรณวิศา   ลีทอง

กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

 

นางสาวมาริสา   ภูมิเพ็ง

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางสาวทัศติมา   เนตรคุณ

ค.บ.ฟิสิกส์

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายสรายุทธ   ศรีภา

ศศ.บ.ภาษาไทย

e-mail: s.sarayoot@pccm.ac.th

Mobile Phone: 

คณะทำงาน

 นางสาวขวัญชนก   สำราญพรหม

e-mail: s.khuanchanok@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นายเอกชัย   หมื่นชัย

ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

ายอนุทิน   พยุงวงษ์

วท.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา

ป.บัณฑิตทางการสอน

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางอารีรัตน์   ศรีโยธี

ศษ.บ.ภาษาไทย

e-mail: s.arreerat@pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ลำดับที่: 14 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: board7
 แก้ไขล่าสุด:  :15   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 6293 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
23710รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆของโรงเรียน..6404กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน..17676ติดต่อเรา..6615กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ..5496กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..4809กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..6241กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา..6549กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..7464กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..6901กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..8536กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์..10659กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..4083ลงทะเบียนศิษย์เก่า..4974แคแสดคืนถิ่น2557..5374ศิษย์เก่าสัมพันธ์..2551กระดานข่าวEducationHub..2608กิจกรรมEducationHub..29481หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..5423ข้อมูลครูและบุคลากร..2619ข้อมูลจำนวนนักเรียนeducationhub.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  2,058  ครั้ง
  • เดือนนี้:  18,084  ครั้ง
  • ปีนี้:  422,633  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  8,498,050  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย