โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 กลุ่มวิชาการ

ทำเนียบกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 

นายประกาศ อ่อนตาม
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

 
 

นางอัญชลี   คนหมั่น

ค.บ.(เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์ทั่วไป-คณิตศาสตร์

ค.ม.วิจัยการศึกษา

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานกลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้างานงานบริการวิชาการและภาคีเครือข่าย

นางสาวสุนีย์   พันธ์ชมภู

ศษ.บ.วัดผลการศึกษา

e-mail: 

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางสาวนารีรัตน์   ศรีสุวงศ์

วท.บ.คณิตศาสตร์

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายสมพงษ์   วรหาร

พธ.บ.การสอนภาษาไทย

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางสาวฉันทนา   นามวงษา

วท.บ.คณิตศาสตร์

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางสาวพรทิพา   เมืองโคตร

วท.บ.คณิตศาสตร์

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: @pccm.ac.th

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายอนุทิน   พยุงวงษ์

วท.บ.(เกียรตินิยม) ชีววิทยา

ป.บัณฑิตทางการสอน

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางสาววราภรณ์   แสงเจริญ

กศ.บ.เคมี

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นางไสลา   รูปเหลี่ยม

กศ.บ.คณิตศาสตร์

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

 

นางศิริรัตน์ บุญเติม
ค.บ.ภาษาไทย

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้าสำนักงานงานวิชาการ

นางสาวอารีรัตน์   มัฐผา

วท.บ.(เกียรตินิยม)เคมี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา(การสอนเคมี)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสาวดวงดาว   มงคลสวัสดิ์

ค.บ.ชีววิทยา

วทม.วิทยาศาสตรศึกษา(ชีววิทยา)

หัวหน้ากิจการนักเรียน

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นายสุรศักดิ์   มีศิริ

วท.บ.(เกียรตินิยม) เคมี

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานรับนักเรียน

 

นางสาวสิริน   จำนรรจ์สิริ

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ป.บัณฑิตการสอนภาาาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

e-mail: 

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานทะเบียนวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
 

นางอรุณี   สายคง

ศษ.บ.สังคมศึกษา

กศ.ม.การบริหารการศึกษา

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานวิจัยและนิเทศการศึกษา
 

นายศักดิ์รินทร์   คนหมั่น

กศ.บ.(เกียรตินิยม) ภาษาอังกฤษ

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานวิเทศสัมพันธ์
 

นางอรฑูรย์   ไวว่อง

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
 

นางสาวสมใจ   ต่อทองหลาง

กศ.บ.(เกียรตินิยม) จิตวิทยาการแนะแนว

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานแนะแนว
 

นายคมสรรค์   ศัตรูพ่าย

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานงานโครงการ Education Hub

หัวหน้างานข้อมูลสาสนเทศ

   

นายอภิชาติ    ผิวงาม

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

คณะทำงาน

นายขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

e-mail: [email protected]

Mobile Phone: 088-3779930

คณะทำงาน

นางสาวพรพิทักษ์   คนหาญ

ค.บ.ฟิสิกส์

วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นางมีนารัตน์   วงศ์เสน่ห์

วท.บ.เคมี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone:

หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

นายธีระวุฒิ   จันทะพันธ์

ค.บ.ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยาสำหรับครู

e-mail: [email protected]

Mobile Phone: 

หัวหน้างานพัฒนาระบบ STEM Education


 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

 

ลำดับที่: 13 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: board6
 แก้ไขล่าสุด:  :15   กันยายน   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 8046 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
23488รวมลิงค์การดาวน์โหลดเอกสาร-ไฟล์-ต่างๆของโรงเรียน..6300กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน..17394ติดต่อเรา..6474กลุ่มงานคณะกรรมการหอพักนักเรียนประจำ..5411กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..4731กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..6046กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา..6438กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม..7235กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ..6711กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี..8381กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์..10467กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์..4017ลงทะเบียนศิษย์เก่า..4900แคแสดคืนถิ่น2557..5292ศิษย์เก่าสัมพันธ์..2499กระดานข่าวEducationHub..2555กิจกรรมEducationHub..29149หลักสูตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..5203ข้อมูลครูและบุคลากร..2558ข้อมูลจำนวนนักเรียนeducationhub.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  226  ครั้ง
  • เดือนนี้:  49,221  ครั้ง
  • ปีนี้:  306,391  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  8,381,808  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย