โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน

 กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน

นางอรฑูรย์   ไวว่อง

ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

e-mail: w.oratoon@pccm.ac.th

Mobile Phone:

 

นางสาวสมใจ   ต่อทองหลาง

กศ.บ.(เกียรตินิยม)จิตวิทยาการแนะแนว

e-mail: t.somjai@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวสุนีย์   พันธ์ชมภู

ศษ.บ.วัดผลการศึกษา

e-mail: p.sunee@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางอารีรัตน์   ศรีโยธี

ศษ.บ.ภาษาไทย

e-mail: s.arreerat@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวภัทรวดี   ปาละจินต์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: p.pattaravadee@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นายสมพงษ์   วรหาร

พธ.บ.การสอนภาษาไทย

e-mail: w.sompong@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวสุพัชชา   ทองกาล

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: t.suphatcha@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสุพัตรา สิงมะหันต์

บธ.บ.การบัญชี

e-mail: s.supattra@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวทิพวรรณ   ปัญญาหลวง

ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

e-mail: p.tippawan@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวนุชลี   จันทรังษี

ค.บ.จิตวิทยาและการแนะแนว

e-mail: j.nutchalee@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นายขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

e-mail: w.khanchai@pccm.ac.th

Mobile Phone: 088-3779930

Ham Radio Call Sign : HS3WMN

Website: site.pccm.ac.th/khanchai

นางสาวปริณดา   ศรีวิชา

บธ.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวนารีรัตน์   ศรีสุวงศ์

วท.บ.คณิตศาสตร์

e-mail:

Mobile Phone:

นายอภิชาติ    ผิวงาม

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

e-mail: p.apichart@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวชะไมมาศ   สายทอง

วท.บ.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวนภาพร   คำพิลา

บช.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวขวัญชนก   สำราญพรหม

e-mail: s.khuanchanok@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวสุชาดา   มะเสนัย

ค.บ.ภาษาไทย

e-mail: m.suchada@pccm.ac.th

Mobile Phone:

นางสาวจุรีพร   คำนนท์

ปวส.การบัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

 

 นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย์

บช.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

นางสาวทัษภรณ์ ศรียืน 

บช.บ.บัญชี

e-mail:

Mobile Phone:

 

 


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

ลำดับที่: 40 หมวดหมู่: เนื้อหาเมนู alias: ssupport
 แก้ไขล่าสุด:  :23   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 1407 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,897  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย