โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(ฟสิกส),(เคมี),(ชีววิทยา),(วิทยม.ตน)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด 
ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ฟสิกส),(เคมี), (ชีววิทยา),(วิทย ม.ตน) โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 1,599 kB.
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  549 kB.  
บทนิยาม 46 kB. 
บัญชีเอกสารสวนที่ 1  62 kB.
บัญชีเอกสารสวนที่ 1(2) 62  kB.
แบบหนังสือค้ําประกัน 33  kB.
หนังสือมอบอํานาจ 38  kB.  
แบบสัญญาซื้อขาย 87  kB.
ตาราง ปปช.01-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางสอบราคาซื้อ 27  kB.
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding)- หองปฏิบัติการเคมี 39  kB.
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding)- หองปฏิบัติการชีววิทยา 41  kB.
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding)- หองปฏิบัติการฟสิกส 38  kB.
ใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e - bidding)- หองปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น 38  kB.
 แบบครุภัณฑ์ประกอบ-หองปฏิบัติการเคมี 1,531 kB.   
แบบครุภัณฑ์ประกอบ-หองปฏิบัติการชีววิทยา 1,504  kB.
แบบครุภัณฑ์ประกอบ-หองปฏิบัติการฟิสิกส์ 1,083  kB.
แบบครุภัณฑ์ประกอบ-หองปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น 7,962  kB.
รายการปริมาณงานและราคา-ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  24 kB.
รายการปริมาณงานและราคา-ห้องปฏิบัติงานห้องทดลองเคมี 26 kB.
รายการปริมาณงานและราคา-ห้องปฏิบัติงานห้องทดลองชีววิทยา 25 kB.
รายการปริมาณงานและราคา-ห้องปฏิบัติงานห้องทดลองฟิสิกส์ 24 kB.

  หากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (ขนาดไฟล์ 11.8 MB.) 


ข้อมูล: สุภาวดี บุญแสน

เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

ลำดับที่: 291 หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง alias: 2015121702
 แก้ไขล่าสุด:  :19   มกราคม   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 687 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,699  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย