โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีผลการเรียนดังนี้

                    ๑.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

     ๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

     ๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

            ๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

            ๓ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน

            ๔ มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

            ๕ มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

            ๖ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

 

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร  

          นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

          ๑ ให้นักเรียนสมัครที่เว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/ เท่านั้น  สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)

ชมวีดีโอขั้นตอนการสมัคร (เป็นตัวอย่างการสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ก็มีขั้นตอนแบบเดียวกัน)

          ๒ ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงินภายในวันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๐

          ๓ ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารทุกรายการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. ใบสมัคร ที่พิมพ์แบบฟอร์มจากเว็บไซต์

๒. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ป.๔ และ ป.๕ หรือ  ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

๓. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

ส่งมาที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ภายในวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๖๐ (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์) หากไม่ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังกล่าวดังกล่าวจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ให้ท่านส่งมาที่

กลุ่มงานวิชาการ งานรับนักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445

ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์  มีศิริ  โทร. 081-0539066

 

 ***ท่านสามารถดูระเบียบและขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดในเอกสาร ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ในตารางข้างล่างนี้***

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายละเอียด-ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ประจำปีการศึกษา 2561  6.5 MB    -
เอกสารใบรับรองผลการเรียนตามแบบฟอร์มของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 200 kB

 

ผู้ที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและตารางสอบได้ทางเว็บไซต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร www.pccm.ac.th 


เขียน: ขรรค์ชัย

ลำดับที่: 466 หมวดหมู่: ข่าวการรับนักเรียน alias: 2017070701
 แก้ไขล่าสุด:  :26   สิงหาคม   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 9090 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
4014ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4ประจำปีการศึกษา2562(รอบแรก)ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร.....14600รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2562..15708รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1ปีการศึกษา2562..10171ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.4-ประจำปีการศึกษา2562..14538ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ประจำปีการศึกษา2562..1012ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่6)..1115ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่5)..1884ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่7)..1565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่6)..1493ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่4)ฉบับแก้ไข..1103ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่3)..1629ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่5)..1227ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่4)..1648ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่3)..1513ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่2)..1772ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่2)..3191ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.1และม.4ประจำปีการศึกษา2561..2484ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่1)..3518ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2561(ลำดับสำรองครั้งที่1)..1630ขั้นตอนการรายงานตัวและสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนมารายงานตัวเข้าเรียน-ม.1-ม.4-ปีการศึกษา-2561.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  8,629  ครั้ง
  • เดือนนี้:  35,667  ครั้ง
  • ปีนี้:  666,675  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,581,952  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย