โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

            ๑ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมีผลการเรียนดังนี้

                    ๑.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

     ๑.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

     ๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

            ๒ มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน

            ๓ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน

            ๔ มีความขยันหมั่นเพียร  มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

            ๕ มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

            ๖ สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

 

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร  

          นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

          ๑ ให้นักเรียนสมัครที่เว็บไซต์  http://genius.ipst.ac.th/ เท่านั้น  สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้นักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)

ชมวีดีโอขั้นตอนการสมัคร (เป็นตัวอย่างการสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ก็มีขั้นตอนแบบเดียวกัน)

          ๒ ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงินภายในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๑

          ๓ ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารทุกรายการประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

๑. ใบสมัคร ที่พิมพ์แบบฟอร์มจากเว็บไซต์

๒. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ป.๔ และ ป.๕ หรือ  ใบรับรองผลการเรียนตามแบบของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

๓. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

ส่งมาที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  ภายในวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๖๑ (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์) หากไม่ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังกล่าวดังกล่าวจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

×

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ให้ท่านส่งมาที่

กลุ่มงานวิชาการ งานรับนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445
ติดต่อผู้ประสานงาน :
นายสุรศักดิ์  มีศิริ  โทร. 081-0539066, 087-2389125

***โปรดจัดส่งในรูปแบบด่วนพิเศษ EMS และหลังจากวันที่จัดส่งแล้ว 3 วัน ขอให้โทรติดต่อสอบถามทางผู้ประสานงานของโรงเรียนว่าได้รับเอกสารของท่านแล้วหรือไม่ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านเอง

โปรดศึกษารายละเอียดด้านล่างนี้...

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562  4,067 kB  
ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบเข้า ม.1 188 kB

 


ข้อมูล: งานรับนักเรียน

เขียน: ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์

 

ลำดับที่: 556 หมวดหมู่: ข่าวการรับนักเรียน alias: pccm-admission-2562
 แก้ไขล่าสุด:  :21   สิงหาคม   2561  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 18847 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
1408แผนผังสนามสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร.....5185รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563..14639รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1ปีการศึกษา2563..12780ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.4-ประจำปีการศึกษา2563..10928ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น-ม.1-ประจำปีการศึกษา2563..2348ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่6)..1809ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่5)..980ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่4)..1491ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่5)..1637ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่4)..1510ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่3)..1774ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่3)..1151ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.1ประจำปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่1)..1344ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่2)..2016ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่2)..1773ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.4ประจำปีการศึกษา2562..2196ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษตามโครงการEducationHubชั้นม.1ประจำปีการศึกษา2562..2129ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4-ปีการศึกษา2561(เรียกลำดับสำรองครั้งที่1)..3522ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่-1-ปีการศึกษา2562(เรียกลำดับสำรองครั้งที่1)..2262ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1และม.4โครงการEducationHubประจำปีการศึกษา2562.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  609  ครั้ง
  • เดือนนี้:  23,137  ครั้ง
  • ปีนี้:  943,137  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  5,668,504  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย