โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนปีการศึกษา2559

ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

 • ข้อมูลการศึกษาต่อแยกตามคณะที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

 

ที่ คณะที่เข้าศึกษาต่อ จำนวน(คน)
1 คณะแพทยศาสตร์ 22
2 คณะทันตแพทย์ 4
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2
4 คณะเภสัชศาสตร์ 20
5 คณะเศษฐศาสตร์/บัญชี/การจัดการ/วิทยาการ/บริหารธุรกิจ 18
6 คณะนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 9
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23
8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4
10 คณะเกษตรศาสตร์ 1
11 คณะวิทยาศาสตร์ 14
12 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 9
13 คณะพยาบาลศาสตร์ 9
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
15 คณะเทคนิคการแพทย์ 8
16 คณะรังสีเทคนิค 1
17 คณะเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 1
18 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
19 คณะเทคนิคพลังงาน 1
20 คณะพาณิชยนารี 2
21 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
22 คณะเทคโนโลยีการอาหาร 1
  จำนวนนักเรียน 159
 •  ข้อมูลการศึกษาต่อแยกตามมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

 

ที่ มหาวิทยาลัย จำนวน(คน)
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 16
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 1
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีวิชา 1
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 1
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ 1
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 52
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16
14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6
16 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3
17 โรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิงสามพราน 1
18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2
19 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 2
20 มหาวิทยาลัยบรูพา 2
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
22 วิทยาลัยพลศึกษา  ชลบุรี 1
23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 7
24 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1
25 วิทยาสัยนานาชาติ 1
26 วิทยาสัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีที 1
27 มหาวิทยาลัยพายัพ 1
28 มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 1
29 มหาวิทยาลัยห้วเฉลิมพระเกียรติ 1
30 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
  จำนวนนักเรียน 159

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  54 kB  
ข้อมูลการศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  63 kB

 

 


 ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

ข้อมูล: สมใจ   ต่อทองหลาง

เขียน: ขรรค์ชัย   วงศ์สิทธิ์

 

ลำดับที่: 494 หมวดหมู่: การศึกษาต่อ alias: 2017112401
 แก้ไขล่าสุด:  :14   ธันวาคม   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 3627 ครั้ง
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  925  ครั้ง
 • เดือนนี้:  37,026  ครั้ง
 • ปีนี้:  261,434  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  6,658,539  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย