ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560... 865
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2560... 130
กิจกรรมพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ... 893
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560... 827
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 92
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1189
กิจกรรมโครงการบูรณาการ STEM Education ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT,ETV,OBEC Channel 713
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 361
กิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1215
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 1773
กิจกรรมการบรรยายพิเศษการทบทวนอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 324
นิทรรศการศิลปกรรม 584
กิจกรรมอบรมครูหัวข้อ-การขับเคลื่อนการศึกษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 205
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-ประจำปีการศึกษา 2559 ... 688
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดประจำปี 2560... 360
การประชุมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต-22-สัญจร ประจำปีงบประมาน-2560 77
Thailand-Japan Students-ICT-Fair-2016-at-PCSHS-Chonburi 731
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-โรงเรียนบ้านนาโสก-อำเภอนาแก-จังหวัดนครพนม 552
กิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน Ritsumeikan Uji 136
กิจกรรมนักวิทย์น้อยสานรอยธรรมตามรอยพ่อสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณวิทยากรโดย-ดร.อาจอง 295
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 131
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 140
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 803
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 511
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 795
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-STEM Education-คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขต 7(ปราสาทเชิงพนม) 320
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 386
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างโรงเรียนฯ 262
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 777
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 720
กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน-ประจำปีการศึกษา-2559 984
กิจกรรมการอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟขประจำปีการศึกษา 2559 762
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 993
คณะครูและนักเรียนประจำร่วมทำบุญตักบาตร-หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 467
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 257
บรรยายพิเศษเรื่อง-ความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 390
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 1300
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 1184
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ณ วัดสว่าง 575
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1578
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 541
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 789
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้มประจำปีการศึกษา 2558 498
การเข้าร่วมกิจกรรมงาน TJ 2015 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1147
ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนจาก Hiroshima จากประเทศญี่ปุ่น 709
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2558 617
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ-ประจำปี-2558 753
กิจกรรมวันลอยกระทง-ประจำปีการศึกษา-2558 1119
กิจกรรมทำบุญตักบาตรของหอพักนักเรียน-ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 810
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 429
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65 (เขต สพม.22 กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2558 263
กิจกรรมค่ายวิชาการนักรียนในโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2558 434
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน-ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 624
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน-ม.ต้น รุ่นที่ 6 ค่าย 5 ปีการศึกษา 2558 617
กิจกรรมการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 254
กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)... 173
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ครั้งที่4/2558-ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี 653
กิจกรรมอบรมครูเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการสอนวิทยาศาสตร์ 334
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 646
โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน ปี 2558 735
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558 762
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558 1067
กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ 654
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2558 1494
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน Ritsumekan Uji High School 660
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ค่ายเส้นทางสู่โครงงานคุณภาพ 1072
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558 2313
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2015 1413
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1135
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นศิริมงคล 476
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 1359
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 406
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพการศึกษา-การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำแผนโครงการประจำปี 2558 463
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านข่าวิทยาคมในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 402
ยินดีต้อนรับท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 436
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 354
ตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 461
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่น 6 ค่าย 2 และ รุ่น 7 ค่าย 4 ปีการศึกษา 2557 966
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 334
กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 526
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 673
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 3268
คณะครูนักเรียนเดินทางไปนำเสนอโครงงานวิทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 873
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 1676
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015) 409
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครู บุคลากร สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 375
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 1307
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1226
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 916
การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี 2558 971
กิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน) 1167
การบรรยายพิเศษ เรื่อง อวกาศและดาราศาสตร์ โดย Dr. Shinichi จาก JAXA 760
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสอง 1049
ต้อนรับคณะครูจาก Salisbury East high School 785
นำเสนอภาษาลาวในงาน สพฐ.ก้าวไกลนำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 677
ค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 659
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ลม ฟ้า อากาศ 538
คณะครูเข้าร่วมงานมุกดาหารรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557 429
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 351
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2557 717
ยินดีต้อนรับคณะนักการศึกษาจากรัสเซีย 385
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการ Education Hub ระดับ ม.1-2 ปี 2557 573
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์ ครุ้งที่ 14 849
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำดู่ จังหวัด มุกดาหาร 732
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาบ้านดอนม่วง 917
กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2557 936
ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557 1100
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2557 951
งานทอดกฐินสามัคคีในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 643
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 1408
เปิดประตูสู่อาเซียน ตอน THAILAND EDUCATION HUB 629
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557 1381
โครงการ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 515
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๗ 706
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 719
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 704
กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557 843
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 825
ประมวลภาพกิจกรรม Bye Nior PCCM # 17 393
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 422
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ Education Hub 548
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 260
กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 838

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  638  ครั้ง
  • เดือนนี้:  32,845  ครั้ง
  • ปีนี้:  294,965  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,444,890  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย