ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร-วันชาติ-วันดินโลก-และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561... 30
คณะกรรมรับนักเรียนการดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียน-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา 2561... 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ-SINOS-สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-ระดับมัธยมปลาย-โดย-Dr.David-Workman 335
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 311
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 211
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 310
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ-Thailand-Japan-CLMV-Student ICT Fair-2019-ครั้งที่-2 239
การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรด้านงานแผนงาน-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค-2018 263
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 620
กิจกรรม-พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 619
Thailand-Japan Students-Science-Fair-2018-at-PCSHS-Phitsanulok 248
คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น 762
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 180
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 158
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 656
กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2560 830
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-ปีการศึกษา-2560 867
กิจกรรมSTEM-Education-Hub-2018 484
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 784
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 746
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 453
การประชุมวิชาการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภาคอีสานครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 1350
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 783
กิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560 989
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 1382
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560 และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง 705
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 1593
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2560 438
กิจกรรมพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 1290
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 1171
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 343
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1519
กิจกรรมโครงการบูรณาการ STEM Education ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT,ETV,OBEC Channel 1000
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 540
กิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1496
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 2123
กิจกรรมการบรรยายพิเศษการทบทวนอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 626
นิทรรศการศิลปกรรม 838
กิจกรรมอบรมครูหัวข้อ-การขับเคลื่อนการศึกษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 393
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-ประจำปีการศึกษา 2559 ... 991
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดประจำปี 2560... 590
การประชุมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต-22-สัญจร ประจำปีงบประมาน-2560 245
Thailand-Japan Students-ICT-Fair-2016-at-PCSHS-Chonburi 1398
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-โรงเรียนบ้านนาโสก-อำเภอนาแก-จังหวัดนครพนม 822
กิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน Ritsumeikan Uji 340
กิจกรรมนักวิทย์น้อยสานรอยธรรมตามรอยพ่อสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณวิทยากรโดย-ดร.อาจอง 536
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 372
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 346
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 1118
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 678
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 1047
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-STEM Education-คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขต 7(ปราสาทเชิงพนม) 493
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 583
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างโรงเรียนฯ 471
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 981
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 1047
กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน-ประจำปีการศึกษา-2559 1292
กิจกรรมการอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟขประจำปีการศึกษา 2559 1022
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 1243
คณะครูและนักเรียนประจำร่วมทำบุญตักบาตร-หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 679
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 428
บรรยายพิเศษเรื่อง-ความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 598
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 1520
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 1440
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ณ วัดสว่าง 798
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1826
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 752
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 1096
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้มประจำปีการศึกษา 2558 702
การเข้าร่วมกิจกรรมงาน TJ 2015 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1619
ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนจาก Hiroshima จากประเทศญี่ปุ่น 993
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2558 806
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ-ประจำปี-2558 952
กิจกรรมวันลอยกระทง-ประจำปีการศึกษา-2558 1391
กิจกรรมทำบุญตักบาตรของหอพักนักเรียน-ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 1070
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 599
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65 (เขต สพม.22 กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2558 430
กิจกรรมค่ายวิชาการนักรียนในโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2558 635
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน-ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 883
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน-ม.ต้น รุ่นที่ 6 ค่าย 5 ปีการศึกษา 2558 872
กิจกรรมการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 391
กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)... 339
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ครั้งที่4/2558-ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี 851
กิจกรรมอบรมครูเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการสอนวิทยาศาสตร์ 505
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 824
โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน ปี 2558 939
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558 958
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558 1279
กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ 831
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2558 1763
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน Ritsumekan Uji High School 850
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ค่ายเส้นทางสู่โครงงานคุณภาพ 1347
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558 2730
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2015 1695
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1339
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นศิริมงคล 723
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 1578
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 692
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพการศึกษา-การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำแผนโครงการประจำปี 2558 650
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านข่าวิทยาคมในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 593
ยินดีต้อนรับท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 626
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 499
ตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 617
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่น 6 ค่าย 2 และ รุ่น 7 ค่าย 4 ปีการศึกษา 2557 1164
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 510
กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 744
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 896
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 3834
คณะครูนักเรียนเดินทางไปนำเสนอโครงงานวิทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 1171
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 1976
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015) 565
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครู บุคลากร สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 540
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 1577
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1465
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 1137
การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี 2558 1173
กิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน) 1415
การบรรยายพิเศษ เรื่อง อวกาศและดาราศาสตร์ โดย Dr. Shinichi จาก JAXA 972
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสอง 1214
ต้อนรับคณะครูจาก Salisbury East high School 1122
นำเสนอภาษาลาวในงาน สพฐ.ก้าวไกลนำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 872
ค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 855
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ลม ฟ้า อากาศ 689
คณะครูเข้าร่วมงานมุกดาหารรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557 588
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 498
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2557 1028
ยินดีต้อนรับคณะนักการศึกษาจากรัสเซีย 544
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการ Education Hub ระดับ ม.1-2 ปี 2557 784
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์ ครุ้งที่ 14 1112
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำดู่ จังหวัด มุกดาหาร 899
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาบ้านดอนม่วง 1092
กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2557 1110
ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557 1259
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2557 1190
งานทอดกฐินสามัคคีในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 828
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 1569
เปิดประตูสู่อาเซียน ตอน THAILAND EDUCATION HUB 786
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557 1604
โครงการ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 686
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๗ 892
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 895
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 872
กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557 1035
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 1025
ประมวลภาพกิจกรรม Bye Nior PCCM # 17 535
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 576
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ Education Hub 740
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 400
กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1060

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ office@pccm.ac.th

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  3,234  ครั้ง
  • เดือนนี้:  22,940  ครั้ง
  • ปีนี้:  653,948  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,569,225  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย