ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan(PCSHS)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ-SINOS-สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-ระดับมัธยมปลาย-โดย-Dr.David-Workman... 127
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ... 103
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร... 95
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561... 118
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ-Thailand-Japan-CLMV-Student ICT Fair-2019-ครั้งที่-2 66
การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรด้านงานแผนงาน-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค-2018 127
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 494
กิจกรรม-พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 523
Thailand-Japan Students-Science-Fair-2018-at-PCSHS-Phitsanulok 156
คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น 575
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 97
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 91
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 557
กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2560 707
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-ปีการศึกษา-2560 778
กิจกรรมSTEM-Education-Hub-2018 390
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 704
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 665
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 371
การประชุมวิชาการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภาคอีสานครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 1248
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 692
กิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560 896
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 1301
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560 และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง 660
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 1487
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2560 397
กิจกรรมพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 1233
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 1107
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 253
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1466
กิจกรรมโครงการบูรณาการ STEM Education ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT,ETV,OBEC Channel 906
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 500
กิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1430
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 2054
กิจกรรมการบรรยายพิเศษการทบทวนอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 529
นิทรรศการศิลปกรรม 769
กิจกรรมอบรมครูหัวข้อ-การขับเคลื่อนการศึกษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 340
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-ประจำปีการศึกษา 2559 ... 916
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดประจำปี 2560... 533
การประชุมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต-22-สัญจร ประจำปีงบประมาน-2560 201
Thailand-Japan Students-ICT-Fair-2016-at-PCSHS-Chonburi 1218
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-โรงเรียนบ้านนาโสก-อำเภอนาแก-จังหวัดนครพนม 768
กิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน Ritsumeikan Uji 280
กิจกรรมนักวิทย์น้อยสานรอยธรรมตามรอยพ่อสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณวิทยากรโดย-ดร.อาจอง 475
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 309
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 299
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 1037
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 631
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 961
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-STEM Education-คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขต 7(ปราสาทเชิงพนม) 438
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 515
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างโรงเรียนฯ 399
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 936
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 965
กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน-ประจำปีการศึกษา-2559 1214
กิจกรรมการอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟขประจำปีการศึกษา 2559 957
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 1166
คณะครูและนักเรียนประจำร่วมทำบุญตักบาตร-หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 621
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 380
บรรยายพิเศษเรื่อง-ความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 550
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 1467
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 1375
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ณ วัดสว่าง 750
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1777
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 688
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 1010
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้มประจำปีการศึกษา 2558 653
การเข้าร่วมกิจกรรมงาน TJ 2015 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1510
ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนจาก Hiroshima จากประเทศญี่ปุ่น 918
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2558 749
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ-ประจำปี-2558 896
กิจกรรมวันลอยกระทง-ประจำปีการศึกษา-2558 1319
กิจกรรมทำบุญตักบาตรของหอพักนักเรียน-ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 1013
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 551
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65 (เขต สพม.22 กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2558 387
กิจกรรมค่ายวิชาการนักรียนในโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2558 577
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน-ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 800
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน-ม.ต้น รุ่นที่ 6 ค่าย 5 ปีการศึกษา 2558 805
กิจกรรมการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 355
กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)... 296
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ครั้งที่4/2558-ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี 803
กิจกรรมอบรมครูเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการสอนวิทยาศาสตร์ 456
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 788
โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน ปี 2558 896
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558 897
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558 1237
กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ 787
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2558 1709
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน Ritsumekan Uji High School 803
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ค่ายเส้นทางสู่โครงงานคุณภาพ 1288
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558 2652
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2015 1621
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1284
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นศิริมงคล 674
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 1525
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 583
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพการศึกษา-การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำแผนโครงการประจำปี 2558 600
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านข่าวิทยาคมในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 540
ยินดีต้อนรับท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 569
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 460
ตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 570
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่น 6 ค่าย 2 และ รุ่น 7 ค่าย 4 ปีการศึกษา 2557 1117
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 455
กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 698
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 838
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 3740
คณะครูนักเรียนเดินทางไปนำเสนอโครงงานวิทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 1074
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 1914
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015) 521
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครู บุคลากร สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 497
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 1512
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1411
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 1091
การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี 2558 1133
กิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน) 1353
การบรรยายพิเศษ เรื่อง อวกาศและดาราศาสตร์ โดย Dr. Shinichi จาก JAXA 919
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสอง 1178
ต้อนรับคณะครูจาก Salisbury East high School 1065
นำเสนอภาษาลาวในงาน สพฐ.ก้าวไกลนำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 823
ค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 796
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ลม ฟ้า อากาศ 645
คณะครูเข้าร่วมงานมุกดาหารรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557 539
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 457
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2557 935
ยินดีต้อนรับคณะนักการศึกษาจากรัสเซีย 496
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการ Education Hub ระดับ ม.1-2 ปี 2557 702
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์ ครุ้งที่ 14 1052
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำดู่ จังหวัด มุกดาหาร 851
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาบ้านดอนม่วง 1041
กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2557 1056
ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557 1225
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2557 1140
งานทอดกฐินสามัคคีในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 768
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 1530
เปิดประตูสู่อาเซียน ตอน THAILAND EDUCATION HUB 747
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557 1566
โครงการ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 635
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๗ 848
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 854
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 840
กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557 993
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 973
ประมวลภาพกิจกรรม Bye Nior PCCM # 17 508
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 532
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ Education Hub 696
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 363
กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 999

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,968  ครั้ง
  • เดือนนี้:  42,430  ครั้ง
  • ปีนี้:  352,858  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,268,135  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย