ข่าวประกาศทั้งหมด-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan(PCSHS)

 แสดงหัวข้อทั้งหมดใหหมวดหมู่นี้

รายการหัวข้อที่มี(เรียงลำดับตามวันที่เขียนล่าสุด) อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ-SINOS-สำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์-ระดับมัธยมปลาย-โดย-Dr.David-Workman 259
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 218
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 147
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 205
การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ-Thailand-Japan-CLMV-Student ICT Fair-2019-ครั้งที่-2 143
การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรด้านงานแผนงาน-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค-2018 199
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 562
กิจกรรม-พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 568
Thailand-Japan Students-Science-Fair-2018-at-PCSHS-Phitsanulok 196
คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น 622
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 129
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 120
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 598
กิจกรรมค่ายเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา-2560 778
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-ปีการศึกษา-2560 817
กิจกรรมSTEM-Education-Hub-2018 440
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 743
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 710
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 399
การประชุมวิชาการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี-กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภาคอีสานครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 1293
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 742
กิจกรรมการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560 940
กิจกรรมการเทิดพระเกียรติวันจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 1345
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560 และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง 680
งานกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 1541
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2560 414
กิจกรรมพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 1256
ปฐมนิเทศนักเรียนและรับขวัญน้องใหม่ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 1137
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 281
ค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 1488
กิจกรรมโครงการบูรณาการ STEM Education ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน DLIT,ETV,OBEC Channel 949
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครั้งที่ 1 513
กิจกรรมค่ายวิชาการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1467
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 2077
กิจกรรมการบรรยายพิเศษการทบทวนอุดมการณ์และเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 568
นิทรรศการศิลปกรรม 795
กิจกรรมอบรมครูหัวข้อ-การขับเคลื่อนการศึกษาไทยและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0 367
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด-ประจำปีการศึกษา 2559 ... 960
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดประจำปี 2560... 556
การประชุมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต-22-สัญจร ประจำปีงบประมาน-2560 217
Thailand-Japan Students-ICT-Fair-2016-at-PCSHS-Chonburi 1337
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม-โรงเรียนบ้านนาโสก-อำเภอนาแก-จังหวัดนครพนม 790
กิจกรรมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นโรงเรียน Ritsumeikan Uji 308
กิจกรรมนักวิทย์น้อยสานรอยธรรมตามรอยพ่อสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณวิทยากรโดย-ดร.อาจอง 497
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 332
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 315
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 1072
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 649
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 997
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน-STEM Education-คณะกรรมการบริหาร วิทยาเขต 7(ปราสาทเชิงพนม) 459
กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 548
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างโรงเรียนฯ 425
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 952
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 1003
กิจกรรมงานกีฬาสีภายในโรงเรียน-ประจำปีการศึกษา-2559 1254
กิจกรรมการอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟขประจำปีการศึกษา 2559 984
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 1192
คณะครูและนักเรียนประจำร่วมทำบุญตักบาตร-หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 641
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้น-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 393
บรรยายพิเศษเรื่อง-ความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 569
กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน-ม.1,ม.4-ปีการศึกษา 2559 1488
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2558 1403
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ณ วัดสว่าง 765
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1800
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 ค่ายที่ 6 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 706
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 1034
กิจกรรมค่ายแบ่งปันรอยยิ้มประจำปีการศึกษา 2558 674
การเข้าร่วมกิจกรรมงาน TJ 2015 ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1558
ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนจาก Hiroshima จากประเทศญี่ปุ่น 946
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน-ปีการศึกษา-2558 769
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ-ประจำปี-2558 918
กิจกรรมวันลอยกระทง-ประจำปีการศึกษา-2558 1349
กิจกรรมทำบุญตักบาตรของหอพักนักเรียน-ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 1034
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน 567
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 65 (เขต สพม.22 กลุ่ม 3) ปีการศึกษา 2558 406
กิจกรรมค่ายวิชาการนักรียนในโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2558 604
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน-ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 828
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน-ม.ต้น รุ่นที่ 6 ค่าย 5 ปีการศึกษา 2558 825
กิจกรรมการทดสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 364
กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)... 315
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ครั้งที่4/2558-ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี 821
กิจกรรมอบรมครูเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการสอนวิทยาศาสตร์ 474
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 800
โครงการอบรมมวลชนจิตอาสาปลูกป่ารักษาแผ่นดิน ปี 2558 912
กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2558 917
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2558 1254
กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ 807
กิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี 2558 1729
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน Ritsumekan Uji High School 827
กิจกรรมบรรยายพิเศษ-ค่ายเส้นทางสู่โครงงานคุณภาพ 1315
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558 2692
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2015 1655
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1305
ผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นศิริมงคล 695
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 1542
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 618
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-การประกันคุณภาพการศึกษา-การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำแผนโครงการประจำปี 2558 620
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนบ้านข่าวิทยาคมในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร 563
ยินดีต้อนรับท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะในการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 590
สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 474
ตรวจแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 585
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ รุ่น 6 ค่าย 2 และ รุ่น 7 ค่าย 4 ปีการศึกษา 2557 1136
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 477
กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 721
คณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา 868
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 3793
คณะครูนักเรียนเดินทางไปนำเสนอโครงงานวิทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 1103
กิจกรรมเปิดหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 1935
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2015) 537
ต้อนรับคณะผู้บริการ ครู บุคลากร สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 512
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 1545
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 1434
กิจกรรมเยาวชนรักดนตรี โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร 1110
การแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ปี 2558 1145
กิจกรรมค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เรียนรู้สู่โครงงาน) 1385
การบรรยายพิเศษ เรื่อง อวกาศและดาราศาสตร์ โดย Dr. Shinichi จาก JAXA 941
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 รอบสอง 1190
ต้อนรับคณะครูจาก Salisbury East high School 1093
นำเสนอภาษาลาวในงาน สพฐ.ก้าวไกลนำการศึกษาไทยสู่อาเซียน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 839
ค่ายแคแสดคืนถิ่นครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 813
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ลม ฟ้า อากาศ 664
คณะครูเข้าร่วมงานมุกดาหารรวมใจถวายพระพรชัยมงคล ปี 2557 555
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 472
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2557 955
ยินดีต้อนรับคณะนักการศึกษาจากรัสเซีย 510
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการ Education Hub ระดับ ม.1-2 ปี 2557 726
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์ ครุ้งที่ 14 1076
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำดู่ จังหวัด มุกดาหาร 870
ค่ายแบ่งปันรอยยิ้ม ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาบ้านดอนม่วง 1058
กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2557 1077
ประเพณีลอยกระทงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ปี 2557 1238
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2557 1159
งานทอดกฐินสามัคคีในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 783
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 1548
เปิดประตูสู่อาเซียน ตอน THAILAND EDUCATION HUB 763
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2557 1584
โครงการ รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 658
วันจุฬาภรณ์ ๒๕๕๗ 864
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 869
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 854
กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557 1008
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557 998
ประมวลภาพกิจกรรม Bye Nior PCCM # 17 516
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556 549
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการ Education Hub 715
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 377
กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 1022

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  171  ครั้ง
  • เดือนนี้:  33,447  ครั้ง
  • ปีนี้:  503,550  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  4,418,827  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย