โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ประจำปีการศึกษา2558

        สรุปผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา  2558 วันที่  17 – 20  สิงหาคม  2558

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

แข่งขันที่มหาวิทยาลัย

1

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

2

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

4

รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

6

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8

ชนะเลิศ

การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยโปรแกรม GSP

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

10

รองชนะเลิศ

อันดับ1

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

แข่งขันที่มหาวิทยาลัย

1

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์      

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

2

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4

รองชนะเลิศอันดับ 1  

การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5

ชนะเลิศ

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

6

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะปฏิบัติการเคมี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

7

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะปฏิบัติการชีววิทยา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

8

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

9

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

10

ชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

11

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

12

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยของแก่น

13

ชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยของแก่น

14

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาสัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

15

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

การเกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16

ชนะเลิศ

การแข่งขันการพูดส่งเสริมการเกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

17

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

การแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

18

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

การแข่งขันทักษะทางเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

19

ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

20

รองชนะเลิศ

อันดับ 1

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และC++

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

21

รองชนะเลิศ

อันดับ 2

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C และC++

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

22

ชนะเลิศ

การแข่งขันการออกแบบเว็บไซด์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร


                                                                                                    ผู้สรุป: นายสุพรม  ปัททุม   

ลำดับที่: 256 หมวดหมู่: ผลงานนักเรียน alias: 2015091103
 แก้ไขล่าสุด:  :14   ตุลาคม   2558  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 931 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  1,725  ครั้ง
  • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
  • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย