โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2560

       กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องเรียน Education Hub โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร

วันที่ 8–10 พฤษภาคม  2560

วัน  เดือน   ปี

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

8 พฤษภาคม 2560

07.30 - 09.00 น.

-  นักเรียนม.1และม.4 ทุกคน รายงานตัว

    และลงทะเบียนเข้าค่าย

- หอประชุม

คณะครู

09.00 - 10.30 น.

 

 

-  นักเรียนที่รายงานตัวเรียบร้อย เข้าที่พัก

   เปลี่ยนชุด

-  กิจกรรมจัดกลุ่มและละลายพฤติกรรม

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

- หลังศูนย์กีฬา

หอพักนักเรียนประจำ

-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

- หอประชุม

คณะผู้บริหาร

10.30 - 11.00 น.

-  พิธีเปิดค่าย

- หอประชุม

คณะครู

11.00 - 16.00 น.

- ฐานเตรียมความพร้อม

**(กิจกรรมฐานทั้ง 5 ฐาน) **

- ห้องสัมมนา

 

ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงาน

12.00 – 13.00 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

-โรงอาหาร

 

11.00 - 16.00 น.

- ฐานเตรียมความพร้อม

**(กิจกรรมฐานทั้ง 5 ฐาน) **

- ห้องฉายภาพยนตร์

ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงาน

11.00 - 16.00 น.

- ฐานเตรียมความพร้อม

**(กิจกรรมฐานทั้ง 5 ฐาน) **

- ห้องประชุม

ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงาน

14.20 - 14.30 น

- รับประทานอาหารว่าง

(กรรมการนักเรียนนำไปแจก)

 

11.00 - 16.00 น.

- ฐานเตรียมความพร้อม

**(กิจกรรมฐานทั้ง 5 ฐาน) **

- ห้องประชุม 1

ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงาน

11.00 - 16.00 น.

- ฐานเตรียมความพร้อม

**(กิจกรรมฐานทั้ง 5 ฐาน) **

- หอประชุม

ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงาน

16.00 – 18.00 น.

-  กิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย

-  อาบน้ำ/ทำธุระส่วนตัว

- โรงเรียนจุฬาภรณราช 

  วิทยาลัย มุกดาหาร

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

(กลุ่มสาระสุขศึกษาฯและศิลปะ รับผิดชอบ)

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

(กลุ่มสาระสุขศึกษาฯและศิลปะ รับผิดชอบ)

18.00 – 18.30 น.

-  รับประทานอาหารเย็น

 

- โรงอาหาร

 

 

18.30 - 22.00 น.

- กิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน

- กิจกรรมหอพัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

หอพักนักเรียนประจำ

9 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.30 - 07.00 น.

-  ตื่นนอน พัฒนาหอพัก

-  ทำธุระส่วนตัว

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

หอพักนักเรียนประจำ

07.00 – 08.00 น.

-  รับประทานอาหารเช้า

- โรงอาหาร

 

08.00 - 08.30 น.

-  ลงทะเบียนเรียน

- หอประชุม

คณะครู

09.00 - 10.10 น.

-  บรรยายพิเศษ โดย อ.กฤษฎา  ไพรวัลย์

เรื่อง นักวิทย์น้อย สานรอยธรรม ตามรอยพ่อ สำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ

- หอประชุม

-  โดย อ.กฤษฎา  ไพรวัลย์

ม.ศิลปากร

10.10 - 10.20 น.

- รับประทานอาหารว่าง

(กรรมการนักเรียนนำไปแจก)

 

10.20 - 12.00 น.

-  บรรยายพิเศษ โดย อ.กฤษฎา  ไพรวัลย์

เรื่อง นักวิทย์ สานรอยธรรมสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ(ต่อ)

- หอประชุม

-  โดย อ.กฤษฎา  ไพรวัลย์

ม.ศิลปากร

10.20 - 12.00 น.

-  บรรยายพิเศษ โดย อ..กฤษฎา  ไพรวัลย์

เรื่อง นักวิทย์น้อย สานรอยธรรม ตามรอยพ่อ สำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ(ต่อ)

- หอประชุม

-  โดย อ.กฤษฎา  ไพรวัลย์

ม.ศิลปากร

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

- โรงอาหาร

 

13.00 - 14.40 น.

- กิจกรรมกลุ่ม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- หอประชุม

- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

14.40 - 14.50 น

- รับประทานอาหารว่าง

(กรรมการนักเรียนนำไปแจก)

 

14.50 – 16.00 น

- กิจกรรมกลุ่ม สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- หอประชุม

- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

16.00 – 17.30 น.

-  กิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย

-  อาบน้ำ/ทำธุระส่วนตัว

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

(กลุ่มสาระสุขศึกษาฯและศิลปะ รับผิดชอบ)

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

(กลุ่มสาระสุขศึกษาฯและศิลปะ รับผิดชอบ)

17.30 – 18.00 น.

- รับประทานอาหารเย็น

- โรงอาหาร

 

18.00 - 21.00 น.

-  กิจกรรมการบริหารจิตและเจริญปัญญา

-  กิจกรรมหอพัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

- หอประชุม

- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

10 พฤษภาคม 2560

05.30 - 07.00 น.

 

-  ตื่นนอน พัฒนาหอพัก

-  ทำธุระส่วนตัว

- หอพักนักเรียนชายและหญิง

 

 

06.00 – 07.00

- กิจกรรมทำบุญตักบาตร

- ข้างหอประชุม

 

07.00 - 08.00 น.

-  รับประทานอาหารเช้า

- โรงอาหาร

 

08.00 - 09.30 น.

-  สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1,ม.4 (เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น)

- อาคารเรียนรวมราชวิทย์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/

คณะกรรมการนักเรียน

09.30 - 09.40 น

-  รับประทานอาหารว่าง

(กรรมการนักเรียนนำไปแจก)

 

 

09.40 – 12.00 น.

- ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- สรุปกิจกรรมการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 

- พิธีปิดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม        

 - นักเรียนเก็บสัมภาระ                           

- หอประชุม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับ

- โรงอาหาร

 

13.00 น.

ประกาศคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพ ฯ

- หอประชุม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

13.00-16.00 น.

ผู้ปกครองนักเรียนติดต่อรับชุดนักเรียน , ชุดพละ

- ใต้ถุนอาคารเรียนรวมราชวิทย์

งานการเงินและพัสดุ

 

 

หมายเหตุ 1. การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมในวันแรก

 1. ชุดสุภาพ (กางเกงขายาว) จำนวน 3 ชุด
 2. ชุดนอน จำนวน 3 ชุด
 3. เสื้อคอกลมสีขาว จำนวน 3 ตัว    
 4. รองเท้าผ้าใบและรองเท้าแตะ
 5. 6. ให้นักเรียนนำผ้าห่ม หมอน ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้ำ ยารักษาโรคประจำตัวและอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆมาเอง
 6. อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ)
 7. ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 9 ชุด สำหรับการทำบุญตักบาตร

 

หมายเหตุ กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

** กิจกรรมฐาน 5 ฐาน **

 1. ฐานวิทยาศาสตร์
 2. ฐานคณิตศาสตร์
 3. ฐานภาษอังกฤษ
 4. ฐานวิชาการ
 5. ฐานหอพัก

  (ใช้วิธีเวียนฐาน ฐานละ 40 นาที)

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560  57 kB  

 


 ข้อมูล: สมใจ

เขียน: ขรรค์ชัย

ลำดับที่: 447 หมวดหมู่: ข่าวสำหรับนักเรียน alias: 2017042101
 แก้ไขล่าสุด:  :2   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 5190 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
790ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา2/2560..2222แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ-ภาคเรียนที่2/2560..723ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา1/2560..3142ประกาศ-แจ้งวิธีการเข้าใช้งานอีเมล์โรงเรียน-สำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร..5531แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ-ภาคเรียนที่1/2560..1341กำหนดการค่ายปรับพื้นฐานPre-lessoninEducationHub2017..5191กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2560..1563แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันรายงานตัวสำหรับนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา1/2560..624ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา2/2559..2650แจ้งตารางเรียน-ภาคเรียนที่-2/2559-ปีการศึกษา-2559..5001แจ้งการจัดนักเรียนเข้าหอพักนักเรียนประจำ-ภาคเรียนที่2/2559..6550แจ้งการจัดห้องเรียน-สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ประจำภาคเรียนที่1/2559..7025ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหอพักประจำปีการศึกษา2559..2189รายละเอียด-กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นม.1,ม.4ปีการศึกษา2559..973ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องEducationHubปีการศึกษา1/2559..2507กำหนดการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นม.1,ม.4ปีการศึกษา2559..1718รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1,ม.4เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ประจำปี2559..4209แจ้งการเข้าดูผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน..1227แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558..1149แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558.. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  520  ครั้ง
 • เดือนนี้:  55,051  ครั้ง
 • ปีนี้:  58,099  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  3,973,376  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย