โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101)

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101)
เรื่อง:   ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
ผู้ศึกษา:  

     

        นางจุรีภรณ์  บุญศรี  

   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2557
     
บทคัดย่อ:  

       การศึกษาครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคม-ศึกษา 5 (ส23101)  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80        2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101) เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม- ศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101)  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้            

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3             โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร                       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556              จำนวนนักเรียน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

        เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรมข้อมูล ประกอบด้วย  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101)  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101)  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา5 (ส23101) เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระดับชั้นมัธยม- ศึกษาปีที่ 3   4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                      

       วิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101) เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า:  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101)  เรื่อง ทวีปอเมริกา-

เหนือและอเมริกาใต้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.04/91.00      ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคม -ศึกษา5 (ส23101)  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา 5 (ส23101)  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59   

     
     

     

ลำดับที่: 101 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2014102801
 แก้ไขล่าสุด:  :18   มกราคม   2559  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 3613 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5661ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11876ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4581แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6902ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7950ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3153การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2704ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..7046แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3568การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4341การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2133ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2957ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3582ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3512รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3724เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2341การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..7018บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3373การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3614การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  113  ครั้ง
  • เดือนนี้:  48,524  ครั้ง
  • ปีนี้:  300,346  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,806,377  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย