โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุก โดยใช้ TRIP RIP MODEL
เรื่อง:   กล้องจุลทรรศน์ พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นายบารเมษฐ์   สิมพร

   ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2560
     
คำนำ:  

       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา ว30163 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขาชีววิทยา สำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ วิธีการใช้งานและการดูแลเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านชีววิทยา ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

คำชี้แจง:  

 ให้นักเรียนปฏิบัติตามลำดับดังนี้

1. ศึกษาผลการเรียนรู้ สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นี้จะเสนอเนื้อหาเป็นหัวข้อ ขอให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจ

4. การเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติ ส่วนประกอบ และการวัดขนาดของกล้องจุลทรรศน์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา ว30163 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ ใช้เวลา 110 นาที ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์

กิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์

กิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง วิธีวัดขนาดของวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์

นักเรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 4 คน คละ หญิง – ชาย และให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

คนที่ 1 หัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่ประสานงาน

คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกผลการทดลอง

คนที่ 3 ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล และตั้งประเด็นคาถามสู่การอภิปราย

คนที่ 4 ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวัสดุอุปกรณ์ ยืม – คืน จัดเก็บให้เรียบร้อย

 1. หลังจากที่นักเรียนแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มมารับเอกสารจากครู ดังนี้

3.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ สำหรับนักเรียนคนละ 1 ฉบับ ซึ่งภายในประกอบด้วย

1) คำชี้แจงสาหรับนักเรียน         จำนวน 1 ฉบับ

2) บัตรเนื้อหา                        จำนวน 1 ฉบับ

3) บัตรกิจกรรม                      จำนวน 3 ฉบับ

4) แบบบันทึกบัตรกิจกรรม         จำนวน 3 ฉบับ

3.2 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

3.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. การประเมินผลการเรียน ครูผู้สอนจะประเมินจากแบบทดสอบ ตรวจผลงาน กระบวนการกลุ่ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. นักเรียนควรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยให้ถามครูผู้สอน
ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน

 

     

ลำดับที่: 525 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2018032702
 แก้ไขล่าสุด:  :9   พฤษภาคม   2561  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 7950 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5661ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11876ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4581แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6902ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7951ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3154การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2704ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..7046แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3568การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4341การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2133ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2957ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3582ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3512รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3724เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2341การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..7018บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3373การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3614การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  194  ครั้ง
 • เดือนนี้:  48,524  ครั้ง
 • ปีนี้:  300,346  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,806,377  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย