โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
เรื่อง:   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ว 30161 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     
ผู้ศึกษา:  

     

       นายธีระวุฒิ   จันทะพันธ์

   ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2560
     
คำนำ:  

       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (ว30161)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนโดยตรง มุ่งที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนทั้ง  3 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการ  โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้เดิม โดยเป็นการสอนแบบเชิงรุก หรือ active learning ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย

            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  นี้มีทั้งหมด จำนวน  5 ชุด ใช้เวลาเรียน  16  ชั่วโมง  ซึ่งชุดกิจกรรมนี้เป็นชุดที่ 2 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์               
            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทาง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น

คำชี้แจง:  

          ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รหัสวิชา ว 30161 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยชุดกิจกรรม ทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม ดังนี้


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์ ทฤษฎีเซลล์ และกล้องจุลทรรศน์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นิวเคลียสและไซโทพลาสซึม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การล าเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงสภาพ และการชราภาพของเซลล์


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ชุด จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ (5E) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ที่ผู้สอนจัดให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


ชุดกิจกรรมนี้ คือ ชุดที่ 2 เรื่อง ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ แบ่งเป็น ชุดกิจกรรมย่อย 2 ชุด คือ
ชุดกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง การศึกษาโครงสร้างส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ เวลา 2 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง การศึกษาสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ เวลา 1 ชั่วโมง
รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด 3 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน

      

ลำดับที่: 529 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2018040901
 แก้ไขล่าสุด:  :9   พฤษภาคม   2561  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 6035 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5434ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11581ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4277แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6036ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7635ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3002การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2580ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6880แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3435การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4193การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2015ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2840ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3445ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3403รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3596เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2240การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6875บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3280การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3526การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
  • วันนี้:  436  ครั้ง
  • เดือนนี้:  26,853  ครั้ง
  • ปีนี้:  119,724  ครั้ง
  • ทั้งหมด:  7,625,755  ครั้ง


  • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
    ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
    ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย