โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องวงกลม โดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรม GSP
เรื่อง:   วงกลม
     
ผู้ศึกษา:  

     

    นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง

   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

     
ปีที่พิมพ์:   2559
     
บทคัดย่อ  

       รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องวงกลม โดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรม GSP มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องวงกลม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ และโปรแกรม GSP ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหร  จังหวัดมุกดาหาร จำนวน  96  คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 24 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบฝึกทักษะ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ได้แก่ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานแบบที (t-test  for  dependent  samples)

             ผลการศึกษา  พบว่า 

 1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.10/80.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรม GSP เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05
คำชี้แจง:  

       แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดทำขึ้นนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องวงกลม และเป็นการเพิ่มพูนทักษะกระบวนการต่างๆในการเรียนเรื่องวงกลม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดเชิงวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์และ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องวงกลม ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

          แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องวงกลม ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ  5  ชุด คือ

ชุดที่ 1 ตอนที่ 1 ส่วนต่างๆของวงกลม

         ตอนที่ 2 มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

ชุดที่ 2 คอร์ด และรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม

ชุดที่ 3 เส้นสัมผัสวงกลม

ชุดที่ 4 การสร้างรูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม

ชุดที่ 5 โจทย์แบบฝึกทักษะ

ดาวน์โหลด  

 เอกสารเผยแพร่ผลงาน

      

ลำดับที่: 426 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2017022201
 แก้ไขล่าสุด:  :2   มิถุนายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 327 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,984  ครั้ง
 • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
 • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย