โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn's College Mukdahan

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading)
เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แบบฝึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
     
ผู้ศึกษา:  

 

 นายสุวิวัชร  สมมาตย์ 

 ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

สถานศึกษา   

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีที่พิมพ์:   2558
     
บทคัดย่อ:  

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึก การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการงานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 144 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 คน จาก 1 ห้องเรียน

 

        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

               (1) แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม

               (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นแบบปรนัยวัดความรู้ความเข้าใจ

4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อซึ่งมีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.30-0.78 และมีค่าอำนาจจำแนก (B)

ระหว่าง 0.21-0.80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9341

               (3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่าน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ซึ่งมีค่าอำนาจ

จำแนก ระหว่าง 0.74-0.87 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9552 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)

        ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

 1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิต

ประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (E1/E2) เท่ากับ 81.86/81.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 

 1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.5340 แสดงว่าหลังจากใช้แบบฝึก

นักเรียนมีความรู้และทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น 0.530 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.40

 1. นักเรียนโดยส่วนรวมที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 1. นักเรียนโดยส่วนรวมมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11

      

ลำดับที่: 424 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2017022001
 แก้ไขล่าสุด:  :11   เมษายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 366 ครั้ง

" รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ,ปญญา ยตถ วิปสสติ : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา "

ระบบบริการสารสนเทศโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานภายใน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ pccmdh@hotmail.com

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  1,903  ครั้ง
 • เดือนนี้:  12,183  ครั้ง
 • ปีนี้:  633,232  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  3,783,157  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย