โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan (PCSHSM)

 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร

แผยแพร่ผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ชื่อเรื่อง:   การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading)
เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้แบบฝึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
     
ผู้ศึกษา:  

 

 นายสุวิวัชร  สมมาตย์ 

 ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

สถานศึกษา   

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีที่พิมพ์:   2558
     
บทคัดย่อ:  

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึก การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการงานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียน โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 144 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 คน จาก 1 ห้องเรียน

 

        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

               (1) แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม

               (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นแบบปรนัยวัดความรู้ความเข้าใจ

4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อซึ่งมีค่าความยาก (p) ระหว่าง  0.30-0.78 และมีค่าอำนาจจำแนก (B)

ระหว่าง 0.21-0.80 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9341

               (3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่าน

ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ซึ่งมีค่าอำนาจ

จำแนก ระหว่าง 0.74-0.87 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9552 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)

        ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

 1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิต

ประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (E1/E2) เท่ากับ 81.86/81.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 

 1. แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading) เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.5340 แสดงว่าหลังจากใช้แบบฝึก

นักเรียนมีความรู้และทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น 0.530 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.40

 1. นักเรียนโดยส่วนรวมที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 1. นักเรียนโดยส่วนรวมมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

(Critical Reading) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11

      

ลำดับที่: 424 หมวดหมู่: ผลงานครู alias: 2017022001
 แก้ไขล่าสุด:  :11   เมษายน   2560  ผู้เขียน: admin จำนวนการเข้าชม : 4192 ครั้ง
ข่าว/เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ (เรียงตามลำดับเวลา)
5434ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุกเรื่องไฟฟ้าสถิตย์-โดยครูนิวัฒน์..11581ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยครูอนุทิน..4277แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-ชุดที่-1-เรื่องเซตและการเขียนแทนเซต-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่-4..6035ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก-เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์รายวิชาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต-โดยครูธีระวุฒิ..7635ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โดยใช้การเรียนรู้แบบแบบเชิงรุกโดยใช้-TRIP-RIP-MODEL-โดยครูบารเมษฐ์..3002การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร(CLT)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-โดยครูบงกช..2580ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน(BlendedLearning)รายวิชาศาสนศึกษาส30101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-โดย-ครูจิตรลดา..6880แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์-เรื่อง-ความหมายของลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ-โดยครูอัจฉรา..3435การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมโดยใช้แบบฝึกทักษะและโปรแกรมGSP-โดยครูพรประวีณ์..4193การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์(CriticalReading)เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน-โดย-ดร.สุวิวัชร..2015ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์-โดยครูบงกช..2840ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมย์สังคมสติปัญญาในวัยทารกและวัยก่อนเรียนโดยครูสุภัคชญา..3445ชุดฝึกทักษะที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์เรื่องเลขยกกำลังโดยครูอุไรรัก..3403รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง-ฟิสิกส์นิวเคลียร์-โดยครูสมคิด..3596เผยแพร่ผลงาน-งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้..2240การเคลื่อนที่ใน2มิติรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่4..6875บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่3การหาความเข้มข้นของสารละลายโดยเทคนิคการชั่งน้าหนัก..3280การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องสมบัติกายภาพของสสาร..3526การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา5(ส23101).. ดูข่าว/เนื้อหาทั้งหมด
ติดต่อเรา:
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

281 หมู่ 6 บ้านหนองหอย ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 042-660445 Fax: 042-660444(104) อีเมล์ [email protected]

 สถิติการใช้งาน
 • วันนี้:  433  ครั้ง
 • เดือนนี้:  26,853  ครั้ง
 • ปีนี้:  119,724  ครั้ง
 • ทั้งหมด:  7,625,755  ครั้ง


 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser ที่รองรับ HTML5 เท่านั้น
  ©2014 พัฒนาด้วย HTML5,CSS3,Java,PHP
  ผู้พัฒนา ขรรค์ชัย